பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/89

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

8718. மின்சாரத்திற்கும் காந்தத்திற்குமுள்ள தொடர்பை ஆராய்ந்தவர் யார்?

மைக்கல் பாரடே

19. மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?

மின்னழுத்த வேறுபாட்டால் உண்டாகும் ஒட்டம்.

20. மின்னோட்ட வகைகள் யாவை?

1. ஒரு திசை மின்னோட்டம் - மின்கலம்.

2. இரு திசைமின்னோட்டம் - வீடுகளில் பயன்படுவது.

21. மின்னோட்டப் பலன்கள் யாவை?

1. ஒளிப்பலன் - மின்விளக்கு. 2. வெப்பப்பலன் - வெப்ப அடுப்பு. 3. காந்தப்பலன் - மின்காந்தம். 4. வேதிப்பலன் - மின்னாற்பகுப்பு.

22. மீ மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?

பயனுறு மின்னோட்டம். மின்சுற்றில் கணக்கிடப் படுவது.

23. சுழிப்பு மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?

இது வரம்பு மீறிய மின்னோட்டமாகும்.

24. இதன் தீமை யாது?

தீவிபத்துக்கு வழிவகுக்கும்.

25. நிலைமின்சாரம் என்றால் என்ன?

அசையா நிலையிலுள்ள மின்னேற்றங்கள் உண்டாக்கும் மின்சாரம்

26. மின்சாரம் உண்டாக்கும் இருமுறைகள் யாவை?

வெப்ப ஆற்றல் மூலமும் நீராற்றல் மூலமும் மின்சாரத்தை உண்டாக்கலாம்.

27. மின்னோட்ட அலகு யாது?

அலகு ஆம்பியர்.

28. மின்திறன் என்றால் என்ன?

மின்தொகுதியில் நடைபெறும் வேலையின் அளவைக் குறிப்பது. அலகு வாட்.

29. மின்தடை என்றால் என்ன?

கம்பிகளில் மின்னோட்டம் செல்லும்பொழுது அலை ஏற்படுத்தும் தடை. அலகு ஒம்.

தடித்த எழுத்துக்கள்