பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/91

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

89திறனின் எஸ்.ஐ. அலகு. ஒரு வினாடிக்கு ஒரு ஜூல் என அது வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

40. வாட்மணி என்றால் என்ன?

மின்னளவுகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றல் அலகு.

41. வாட்டுமானி என்றால் என்ன?

மின்சுற்றுத்திறனை நேரடியாக வாட்டுகளில் அளக்குங் கருவி.

42. கிலோசைக்கிள் என்றால் என்ன?

ஒரு வினாடிக்கு 1000 சுற்றுகள். மின்காந்த அலை அதிர் வெண் அளவு.

43. கிலோ ஒல்ட் என்றால் என்ன?

மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் அலகு 1000 ஒல்ட்டுகள்.

44. கிலோவாட் மணி என்றால் என்ன?

ஒரு மணி நேரத்தில் 1000 வாட்டுகள் மின்சாரம் செலவழித்தல். இது யூனிட் என்றும் கூறப்படும்.

45. கிலோவாட் மணிமானி என்றால் என்ன?

இது மின்னாற்றலை அளக்கும் கருவியமைப்பு. இது மின்சாரம் பயன்படும் எல்லா இடங்களிலும் குமிழ்ப் பலகையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

46. ஆம்பியர் மணி என்றால் என்ன?

மினனேற்றத்தின் செயல்முறை அலகு. 3600 கூலூம்கள்.

47. ஆம்பியர் விதியைக் கூறுக.

கடத்தி ஒன்றின் வழியாக மின்னோட்டம் செல்லும் பொழுது, மின்னோட்டத்திசையில் காந்த ஊசியை நோக்கி ஒருவர் நீந்துவதாகக் கொள்க. இப்பொழுது காந்த ஊசியின் வடமுனை அவர் இடப்புறமாக விலகும்.

48. ஆம்பியர் திரும்புகை என்றால் என்ன?

காந்த இயக்க விசையின் எல்லை அலகு.

49. மின்பெருக்கல் என்றால் என்ன?

மின்னோட்டங்களின் அல்லது ஒலிகளின் வலிமையை மிகுத்தல்.

50. மின்பெருக்கி என்றால் என்ன?

மின் பெருக்கலைச் செய்யும் கருவி.