பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/93

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

91டிபை, கக்கல் ஆகிய இருவரும் 1923இல் வெளியிட்டனர்.

63. முனை என்றால் என்ன?

மின்சுற்றுப்புள்ளி. இத்துடன் கடத்தி ஒன்றை (கம்பி) இணைக்கலாம்.

64. முனையம் என்றால் என்ன?

பல கட்டடங்கள் தொகுதியாகக் கருவியமைப்புகளுடன் உள்ள இடம்.

65. இருமுனைவாய் என்றால் என்ன?

இது எதிர்மின்னோட்டத்தை நேர் மின்னோட்டமாக மாற்றுவது.

66. இதை அமைத்தவர் யார்?

பிளிமிங்.

67. மின்சுற்று என்றால் என்ன?

ஒரு மின்கலத்தின் மின்னோட்ட வழி.

68. இதன் வகைகள் யாவை?

மூடிய சுற்று - விளக்கு எரிதல்.

திறந்த சுற்று - விளக்கு எரியாமல் இருத்தல்.

69. மின்சுற்றை மூடித்திறப்பதற்குரிய அமைப்புகள் யாவை?

தொடுசாவிகள், குமிழிகள், பொத்தான்கள், சொடுக்கிகள்.

70. கிட்டச்சுற்று என்றால் என்ன?

இதில் காப்பிடப்பட்ட கம்பிகள் உறை நீங்கிய இடத்தில் சேருவதால் உண்டாகும் மின்னோட்ட வழி.

71. இதன் குறைகள் யாவை?

1. தீ விபத்து உண்டாதல்.

2. வீணாக மின்சாரம் செலவழிதல்.

72. இக்குறைகளை எவ்வாறு போக்கலாம்?

1. உருகிகளைப் பயன்படுத்தல்.

2. மின்கம்பிகளைக் காப்பிடுதல்.

73. கட்டம் என்றால் என்ன?

ஒரு மின்சுற்றிலுள்ள நிலை.

74. கட்டப்படம் என்றால் என்ன?

கொடுக்கப்பட்ட அழுத்தத்திலும் வெப்பநிலையிலும்