பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/95

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

93ஒரு மின்கலத்திலிருந்து ஆற்றலைப் பிரித்தல். 2. ஒரு மின்தேக்கியில் அதன் முனைகளில் சுழிஅளவுக்கு மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் குறைத்தல். 3.அயனிவயமாதல் காரணமாக வளி அல்லது காற்றுவழியாக மின்னேற்றம் ஒடுதல்.

84. மின்புலம் என்றால் என்ன?

மின்னேற்றம் நுகரும் விசையுள்ள பகுதி.

85. மின்பாயம் என்றால் என்ன?

காந்தப்புலத்தில் மின்பாய அடர்த்தி, உரிய பரப்பு ஆகிய இரண்டின் பெருக்கல் பலன்.

86. மின்பாய அடர்த்தி என்றால் என்ன?

ஓரலகு பரப்பிலுள்ள மின்னேற்றம்.

87. மின்காந்தக் கொள்கை யாது?

மின்காந்த அலைகளாக ஒளி செல்கிறது என்னுங் கொள்கை.

88. இதை வகுத்தவர் யார்?

இக்கொள்கையை மாக்ஸ்வெல் என்பார் 1873இல் வகுத்தார்.

89. மின்காந்த அலை என்றால் என்ன?

ஒரு மின்னேற்றத்திலிருந்து வெளிச்சென்று பரவும் அலைக்கழிவு. இது வானொலி அலையே.

90. வரிச்சுற்று என்றால் என்ன?

ஒரு தேனிரும்பில் அடுத்தடுத்து மின்கம்பி கொண்டு சுற்றப்படும் சுற்று.

91. மின்காந்தம் என்றால் என்ன?

தேனிரும்பை உள்ளகமாகக் கொண்ட வரிச்சுற்றே மின்காந்தம்.

92. மின்காந்தம் ஏன் தற்காலிகக் காந்தம் ஆகும்?

மின்சாரம் இருக்கும் வரையில்தான் அதில் காந்தம் இருக்கும்.

93. மின்காந்த நிறமாலையில் உள்ள அலைகள் யாவை?

வானொலி அலைகள்.

94. மின்காந்தம் பயன்படும் கருவிகள் யாவை?