பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/96

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

94மின்மணி, மின் பளுத்துக்கி.

95. மின்காந்தச் சூழல் என்றால் என்ன?

குறிப்பிட்ட பரப்பு அல்லது வெளியில் தோன்றும் வானொலி அதிர்வெண் புலங்கள்.

96. மின்காந்தத் தூண்டல் என்றால் என்ன?

காந்த விசைகளைக் கடத்தி ஒன்று வெட்டுகின்ற பொழுது, அக்கடத்தியில் மின்சாரம் உண்டாகிறது.

97. இதைக் கண்டறிந்தவர் யார்?

மைக்கல் பாரடே, 1831.

98. மின்காந்தத் தூண்டல் பயன்படுங் கருவிகள் யாவை?

தூண்டுசுருள், மின்னியக்கி, மின்னியற்றி.

99. தூண்டுசுருள் என்றால் என்ன?

மின்தூண்டல் அடிப்படையில் வேலை செய்யுங் கருவி. குறைந்த மின்னழுத்தமுள்ள நேர்மின்னோட்டத்திலிருந்து அதிக மின்னழுத்தத்தை உண்டாக்குவது.

100. இதன் பயன்கள் யாவை?

1. மின்னேற்றக் குழாய்களில் வளிநிறமாலைகளை உண்டாக்குவது.

2.அரிய வளிகளின் வழியாக மின்னேற்றத்தை ஆராய்வது.

3. எக்ஸ் கதிர்களை உண்டாக்குவது.

4. அகக்கனற்சி எந்திரத்தில் மின்பொறியை உண்டாக்கப் பயன்படுவது.

101. லென்ஸ் விதியைக் கூறுக.

தூண்டிய மின்னோட்டம் எப்பொழுதும் அதை உண்டாக்கும் மாற்றத்தை எதிர்க்கும் திசையில் அமையுமாறு ஒடும். 1835இல் இவ்விதியை முதன்முதலில் இவர் வகுத்தார். இது ஒருவகை ஆற்றல் மாற்ற விதியே.

102. மின்நிலைமம் என்றால் என்ன?

ஒரு சுற்றிலுள்ள முழுத் தூண்டலுக்கும் அதை உண்டாக்கும் மின்னோட்டத்திற்கும் உள்ள வீதம். ஒரு மின்சுற்றின் வழியாகச் செல்லும் மின்னோட்டத்தில் உண்டாகும் மாற்றத்தை எதிர்க்கவல்ல திறன்.

103. வரம்பு மின்னழுத்தம் என்றால் என்ன?