பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/97

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

95பெரும மின்னழுத்தம். மின்னேற்பி சேதமுறாமல் தாங்கக் கூடியது.

104. மின்னழுத்தம் என்றால் என்ன?

ஒல்ட் என்னும் அலகினால் குறிக்கப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு அல்லது மின்னியக்கு விசை.

105. மின்னழுத்தமானி என்றால் என்ன?

மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க உதவுங் கருவி.

106. உயர்மின்னழுத்தம் என்றால் என்ன?

உயர் மின்னழுத்த வேறுபாடு. பலநூறு ஒல்ட்டுகளுக்கு மேல். இம்மின்னழுத்தமுள்ள மின்சாரம் செல்லத் தடித்த கம்பிகள் உண்டு.

107. மின்கடத்தும் பொருள்கள் யாவை?

செம்பு, அலுமினியம் முதலியவை மின்சாரத்தைக் கடத்தும்.

108. மின் கடத்தாப் பொருள் யாது?

ஒரு மின்தேக்கியில் கடத்துப் பரப்பைப் பிரிப்பது மின்கடத்தாப் பொருள் - காற்று.

109. மின்திருத்தல் என்றால் என்ன?

இது இருதிசை மின்னோட்டத்தை ஒருதிசை மின்னோட்டமாக மாற்றுவது.

110. மின்திருத்தி என்றால் என்ன?

ஒரு திசையில் மட்டுமே அதிக அளவு மின்னோட்டத்தைச் செலுத்துங் கருவி.

111. அயனி என்றால் என்ன?

மின்னணு இழப்பு அல்லது ஏற்பினால் உண்டாகும் மின்னேற்றத் துகள்.

112. அயனியாக்கல் என்றால் என்ன?

ஒர் அணுவிலிருந்து மின்னணுக்களை நீக்கல் அல்லது அணுவோடு அவற்றைச் சேர்த்தல்.

113. அயனியாக்கு ஆற்றல் என்றால் என்ன?

ஒர் அணுவிலிருந்து மின்னணுக்களை நீக்கல் அல்லது அணுவோடு அவற்றைச் சேர்த்தல்.

114. அயனியாக்கு கதிர்வீச்சு என்றால் என்ன?