பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-கணிதம்.pdf/112

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

10.

11.

110

பெசல் சார்புகள் யாவை? J என்னும் எழுத்தால் குறிக்கப்படும் சார்புக்கணம். இவை உருளை வடிவ கோண ஆயத் தொலைகளில் இலாப் லாஸ் சமன்பாட்டிற்குத் தீர்வுகளாக அமைபவை. தீர்வு கள் முடிவிலா வரிசையாக அட்டவணையில் காட்டப் பட்டிருக்கும். வகையீடு காணல் (differentiation) என்றால் என்ன? ஒன்றுக்குச் சார்பாக ஒர் அளவு மாறுவீதத்தைக் கானும் முறை. எ-டு. உந்து வண்டிப் பயணம். வகையீடு என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாறிகளின் சார்பில் ஏற்படும் மிக நுண்ணிய மாற்றத்தால் உண்டாவது. இது முழு வகைக்கெழு, பகுதி வகைக்கெழு என இரு வகை. மதிப்பகம் (டொமைன் என்றால் என்ன? சார்பு அமையும் அளவுகள் அல்லது எண்களின் கணம். எல்லை என்றால் என்ன? பொதுவாகச் சாரா மாறி ஏதோ ஒரு மதிப்பை அடையும் பொழுது, ஒரு சார்பு அமையும் மதிப்பு பகுப்பு என்பது கணிதத்தின் ஒரு பிரிவு. இதன் அடிப்படை எல்லை என்னும் கருத்து. ஒரு தனிமாறியாக அது அமையும் பொழுது, ஒரு சார்பின் எல்லை மதிப்பாகும். எ-டு. n முடிவிலியை அணுகும் பொழுது, n உறுப்புகளின் கூட்டுத்தொகையின் எல்லை குவி வரிசை எல்லையாகும். காமா சார்பு என்பது என்ன?.

இது தொகைச் சார்பு. -

இரட்டைத் தொகையீடு என்றால் என்ன?

ஒரே சார்பை இரண்டு தடவைகள் தொகையாக்குவதால் கிடைக்கும் முடிவு. - ஒற்றைச் சார்பு என்றால் என்ன?

x என்னும் மாறியின் f(x) என்னும் சார்பு.

இதற்கு f(x)= f(x), எ-டு: x இன் ஒற்றைச் சார்புகள் sin x, x°. உட்படை என்றால் என்ன?