பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-கணிதம்.pdf/189

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

187

நேர்மாறல்

அதிபரவளை சார்புகள் 118

நேர்மாறல்

முக்கோண அளவுச்சார்புகள் 18

நேர்வீழல் 152 பகாஎண் 82

பகாஎண்கள் கணம் 116 பகுஎண் 82 பகுத்தறிதல் 155 பகுதிக் கூட்டுத்தொகை 88 பகுதித் திசைச்சாரி 124 பகுதிப் பின்னங்கள் 93 பகுதிவகைக்கெழு 56 பகுதிவகையீட்டுச் சமன்பாடு 102 பகுதி வகையீடு 56 பகுதி வாய்பாடு 170 பகுப்பு 95 பகுப்பு வடிவகணிதம் 12 பட வரையம் 它7

77 -مالا படிக்குறிவிதிகள் 亿1 படுஉயர்கோணம் 145 படுகோணம் 146 பண்பேற்றக் கோணம் 143 பத்தடிமான எண்கள் 87 பத்தடிமான அல்லா எண்கள் 87 பதின்மகம் 70 பதின்முகப் பன்முகி 70 பர்னவுலி எண்கள் 87 பர்னவுலி சமன்பாடு 103 பர்னவுலி பங்களிப்பு 103 பர்னவுலி பல்லுறுப்புக் கோவை 166 பர்னவுலி முயல்வு 175

பர்னவுலி விதி 175

பரப்பு 68.71 பரவல் 130 பரவல் வகை 130 வரவளைவு 61 பரவளைவு வடிவம் 60 பரிதி 67 பரிமாற்று 53 பரிமாற்றுக்கோணங்கள் 147 பருமத்தொகுதிக் கொள்கை շ7 பருமன் 61 பருமன் பகுப்பு 74 பல்கோணம் 151 பல்லுறுப்புக் கோவை 99

பல்லுறுப்புக் கோவை வகை 99 பல்லுறுப்புக் கோவை வகை 99

பன்முகி 65 LjsTG)&5 77

பால் எர்டாஸ் 44

பாஸ்கரர் ‘, 25 பாஸ்கராசாரியா 25 பாஸ்கல் 41160

பாஸ்கல் பரவல் 174 பாஸ்கலின் முக்கோணம் 152 பிடிப்புக் கோணம் 143 பித்தகோரஸ் 40 பித்தகோரஸ் தேற்றம் 168 பிபோனாசி எண்கள் 185

பிம்பம் 72 பிரமகுப்தா 25 பிழை 53 பிழைவகை 53 பிளிஸ்தேற்றம் 165 பின்னம் 92

பிஜாகணிதம் 25