பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-புவியியல்.pdf/42

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


20. 21. 22. 25. 24. 25. 26. 27. 28. 40 ஒசோன் அடுக்கு என்பது என்ன? இது அடுக்கு வெளியில் 15-30 கி.மீ. உயரத்தில் உள்ளது. இதில் ஒசோன் வளி உள்ளது. இது ஒரு வகை உயிர் வளியே. ஒசோன் அடுக்கின் நன்மை என்ன? கதிரவனிடமிருந்து வரும் தீங்குதரும் புற ஊதாக் கதிர்வீச்சை உறிஞ்சிப் புவிக்குச் செல்லாதவாறு தடுக்கிறது. இதனால் புவி உயிர்கள் உயிர்வாழ ஏதுவாகிறது. காற்றுவெளியழுத்தம் என்றால் என்ன? கடல்மட்டத்தில் 760 மி.மீ. பாதரச கம்பத்தைக் காற்று வெளி தாங்கும். உயரம் குறையக் குறைய இது அதிகமாகும். அதிகமாக அதிகமாகக் குறையும். கடல் மட்டத்தில் காற்றுவெளி அழுத்தத்திட்ட மதிப்பு என்ன? எஸ்ஐ அலகுகளில் 101325 பாஸ்கல்கள். உயிர்வளியும் நைட்ரஜன் எந்த அளவுக்கு காற்று வெளியில் உள்ளன? உயிர்வளி 20%. நைட்ரஜன் 78% காற்றுவெளி நிலைத்திருப்பதற்குக் காரணம் என்ன? ஈர்ப்பாற்றல் காற்றுவெளி வளிகளைப் புவிநோக்கி இழுப்பதால் காற்றுவெளி நிலைத்துள்ளது. காற்றுக்கு எடை உண்டா? உண்டு. புவியைச் சூழ்ந்துள்ள காற்றின் எடை 5,200 மில்லியன் மில்லியன் டன்கள். உலக வானிலை முழுதும் எங்கு நடைபெறுகிறது? காற்றுவெளியின் கீழடுக்கில் நடைபெறுகிறது. இங்குத் தான் கதிரவன் வெப்பம் காற்றை உயரவும் குளிரவும் செய்கிறது. காற்றியக்கம் உயர் அழுத்தத்தையும் தாழ்வழுத்தத்தையும் காற்றுகளையும் உண்டாக்குகிறது. அலைமுகம் என்றால் என்ன? கதகதப்பான காற்றுத் தொகுதி, குளிர் காற்றுத் தொகுதி ஆகிய இரண்டிற்குமிடையே உள்ள எல்லை. இங்குத் தான் பெரும்பான்மையான வானிலை மாற்றங்கள் நடைபெறுகின்றன.