பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/146

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கத்தில் நுட்ப மேம்பாடு தேவை

144

சவக்கிடங்கு 44 சளி அழற்சி 84 சளி அழற்சி அறிகுறிகள் 84 சளி ஒழுக்கு 91 சளிக்காய்ச்சல் 81 சாக் ஆகஸ்ட் 121 சாக்மன் 131 சாப்மென் 125 சாபின் ஆவைன் 100 சாம்டக்கரி 97

சாமவால்வான் பாச் 57 சாமி சிதம்பரனார் சித்த அறிவியல் 26 சாமுவல்சன் 129 சார்லஸ் இராபர்ட் 121 சார்லஸ் லூயி 120 சால்க் ஆவைன் 100 சால்மனல்லா 73 சால்வின் கெண்டால் 125 சான்டெக் ஆஷ்கிம் ஆய்வு 43 சிக்கலறை 109 சிகரெட்டின் நச்சுப்பொருள்கள் 70 சிங்கர் நாகல் 131 சிட்னி பிரனர் 131 சிசுமு டோனாகாவா 130 சித்த மருத்துவ இதழ்கள் 26 சித்த மருத்துவச் சிறப்பு 19 சித்தமருத்துவத்தின்

தனித்தன்மைகள் 30-31 சித்த மருத்துவத்தின் நோக்கம் 20 சித்த மருத்துவத்தை

வளர்ப்பவர்கள் 26

சித்த மருத்துவநூல் ஆங்கிலம் 24 சித்த மருத்துவ நூல் தமிழ் 24 சித்த மருத்துவ நூலகம் 25

சித்த மருத்துவப் பிறப்பு 22 சித்த மருத்துவம் 21 சித்த மருத்துவம் கூறும் மூன்று 23 சித்த மருத்துவ மருந்து வடிவம் 19

சித்த மருத்துவமும்

தமிழ் அறிஞர்களும் 21 சித்த மருத்துவமும்

தமிழ்நாடு அரசு அமைப்பும் 24 சித்த மருத்துவமும்

மையஅரசு அமைப்பும் 24 சித்த மருத்துவ

மேம்பாட்டுக்குழுத் தலைவர்கள் 24 சித்தர்கள் 30 சித்தர் கொள்கை

பரவுதலின் நன்மை 22 சித்தர் பாடல்கள் 21 சிம்பு 42 சியாமிய இரட்டையர்கள் 98 சியாம்வே 59 சிரித்தல் 48 சிரைகளில் பெரியவை 51 சிலிகோ அழற்சி 84 சிறுநீரக அலகு 44 சிறுநீரகக் கல் நீக்கல் 33 சிறுநீரகநோய் மரபணு 89 சிறுநீரக நோய்மரபணுக்

கண்டுபிடிப்பு 89 சிறப்புக் காரணி 109 சின்னம்மை 83 சீசர் அறுவை 30 சீம்பால் 96 சீழ்க்கட்டி 86 சுதர்லாந்து 128

சுருங்கு குருதி அழுத்தம் 52