பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/108

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
106

நல்லபாம்பு போல் சீறுதல்.

7. ஆட்சி எல்லை என்றால் என்ன?

உணவு உண்ணல், கூடுகட்டுதல், கலவி நிகழ்த்தல் முதலிய செயல்களுக்காக ஒரு விலங்கு பாதுகாக்கும் இடம்.

8. போட்டி என்பதின் சிறப்பு யாது?

நீர் முதலியவற்றிற்காக இரு உயிரிகளுககிடையே ஏற்படும் இடைவினை. இயற்கைத் தேர்வில் இது ஒர் இன்றியமையாக் காரணி.

9. புறவெப்ப வாழ்வி என்றால் என்ன?

சூழ்நிலையிலிருந்து நேரடியாக வெப்பத்தைப் பெறும் தனிஉயிர். பறவைகள், பாலூட்டிகள் தவிர, ஏனையவை இவ்வாறு வெப்பத்தைப் பெறுபவை.

10. இயலிட உயிரி என்றால் என்ன?

ஓரிடத்திற்கே உரிய உயிரி. புலி நம் நாட்டிற்கே உரியது.

11. எழுச்சி என்றால் என்ன?.

ஒரு விலங்கின் நடத்தைத் துண்டல் விழிப்புக்கும் உறக்கத்திற்கும் இடைப்பட்ட நிலையில் இருத்தல்.

12. உயிர்நலம் என்றால் என்ன?

இது ஒரு விலங்கின் நடத்தை. இது அதன் பிழைப்பு வாய்ப்புகளையும் இனப்பெருக்க வாய்ப்புகளையும் குறைப்பது. ஆனால், அதன் இனத்தைச் சார்ந்த மற்றொரு விலங்கில் அவை அதிகமாகும். காட்டாக, ஆட்காட்டிக் குருவி ஒன்று தின்னும் பறவை ஒன்றைக் கொத்துவது போல் பாவனை செய்து, தன் கூட்டிலிருந்து விரட்டுவதன் மூலம் தன் குஞ்சுகளைக் காப்பாற்றும்.

13. நடத்தை என்றால் என்ன?

ஓர் உயிரியின் பலதிறப்பட்ட செயல்களைக் குறிப்பது. இதில் உடற்செயல்களும் உளச்செயல்களும் அடங்கும். இதில் தூண்டலுக்கேற்ற துலங்கல் உண்டாகிறது.

14. நடத்தை மரபணுவியல் என்றால் என்ன?

உயிரி நடத்தை பற்றி ஆராயும் மரபணுவியலின் ஒரு பிரிவு.

15. தணிப்பு நடத்தை என்றால் என்ன?

ஒரு விலங்கு மற்றொரு விலங்கின் வலுத்தாக்கலை