பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/109

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
107

நிறுத்தும் நடத்தை காட்டாக, வலுவுள்ள நாயிடம் வலு வில்லாத நாய் நயந்தும் குழைந்தும் வாலை ஆட்டுதல்.

16. வலுத்தாக்கல் என்றால் என்ன?

ஒருவகை விலங்குநடத்தை. பிறவிலங்குகளை அச்சுறுத்த வும் எதிர்க்கவும் நடைபெறுவது. இது எதிர்ப்புக்குரிய துலங்கலே, எ-டு. புலி, சிங்கம்.

17. ஆழிட வாழ்விகள் என்றால் என்ன?

ஏரி அல்லது கடலடியில் வாழும் தாவரத்தொகுதிகளும் விலங்குத் தொகுதிகளும் ஆகும். எ-டு இயக்கமற்ற விலங்குகள் தவழ்ந்தும் வளைதோண்டியும் வாழ்பவை.

18. வேலை ஒப்புமை என்றால் என்ன?

உயிர்கள் தாம் செய்யும் வேலையில் ஒற்றுமை கொண்டதாக இருத்தல். எ-டு பறவைச் சிறகுகளும் பூச்சி இறகுகளும். இவ்விரண்டிற்கும் ஒற்றுமை பறத்தலில் மட்டும்; தோற்றத்தில் இல்லை.

19. வேலை ஒப்புமை உறுப்புகள் என்றால் என்ன?

வேலையில் உறுப்புகள் ஒத்திருத்தல்.எ-டு. பறவைச் சிறகுகளும் பூச்சி சிறகுகளும்.

20. பகற்சுறுசுறுப்பு என்றால் என்ன?

பகற்பொழுதில் செயலாக்கம் மிகுதியாக இருத்தல். எ-டு. தேனிக்கள்.

21. உயிரியல் கடிகாரம் என்றால் என்ன?

பல பருவச் சுழற்சிகளையும் பகற்செயல் ஒழுங்குகளையும் ஒரே சீராக்கும் உயிரியல் உள்விசை நுட்பம்.

22. பகற்பொழுது ஒழுங்கு என்றால் என்ன?

பகற்பொழுது தாளமுறை தாவரங்களிலும் விலங்குகளிலு முள்ள பல வளர்சிதை மாற்றச் செயல்களான பகற்கால ஒழுங்கு மனிதன் 40 பகற்கால ஒழுங்குகளைக் கொண்டவன்.

23. பருவ இடப்பெயர்ச்சி என்றால் என்ன?

பருவத்திற்கேற்ப விலங்குகள் ஒரிடத்திலிருந்து மற்றோ ரிடத்திற்குச் செல்லுதல், வலசைபோதல் என்றுங் கூறலாம்.