பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/11

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.அறிவியல் வினா விடை
விலங்கியல்
1. உயிரியல் துறைகள்


1. உயிரியல் என்றால் என்ன?

உயிரிகளை ஆராயும் ஒர் அடிப்படை அறிவியல். தாவரவியல், விலங்கியல், உடலியல் ஆகிய மூன்றும் இதில் அடங்கும்.

2. உயிரி அளவியல் என்றால் என்ன?

உயிரியல் உற்று நோக்கல்ளையும் நிகழ்ச்சிகளையும் புள்ளிவிவர முறையில் பகுப்பது.

3. உயிரி தகவலியல் என்றால் என்ன?

உயிர்கள் பற்றிப் பல தகவல்களை அளிக்கும் துறை.

4. உயிர் அறிவியல் என்றால் என்ன?

உயிர்களைப் பற்றி ஆராயுந்துறை. இதில் உயிரியல், மருத் துவம், விலங்கியல், தாவரவியல் முதலியவை அடங்கும்.

5. உயிரியல் பொறியியல் என்றால் என்ன?

குறையுள்ள அல்லது நீக்கப்பட்ட உடல் உறுப்புகளை ஈடுசெய்யும் வகையில் வடிவமைத்து உருவாக்கப்படும் கருவிகளை ஆராயுந்துறை. எ-டு செயற்கை உறுப்புகள், கேட்க உதவுங்கருவிகள்.

6. உயிரியல் மின்னணுவியல் என்றால் என்ன?

மின்னணுக் கருவிகளை உடலில் பதிய வைத்து மக்கள் நல்வாழ்வுக்கு உதவுவதை ஆராயுந்துறை.

7. நடத்தை இயல் என்றால் என்ன?

விலங்கு நடத்தை சூழ்நிலைத் தகைவு முதலியவற்றை ஆராயுந்துறை.

8. நல்லியல் என்றால் என்ன?

மாந்தரின் மரபுப் பண்புகளை மேம்படுத்துவதை ஆராயுந்துறை.