பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
10

9. பூச்சியியல் என்றால் என்ன?

பூச்சிகளை ஆராயுந்துறை.

10. பூச்சிக் கவர்ச்சி என்றால் என்ன?

பூச்சிகளினால் அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெறுதல்.

11. உயிர் மின்னியல் என்றால் என்ன?

உயிரிகளில் நடைபெறும் மின்நிகழ்ச்சிகளை ஆராயுந்துறை

12. கண்ணறைவியல் என்றால் என்ன?

உயிரணுக்களையும் அவற்றின் பகுதிகளையும் அமைப்பு நோக்கிலும் வேலைநோக்கிலும் ஆராயுந்துறை.

13. குளிர் உயிரியல் என்றால் என்ன?

உயிர்களில் கடுங்குளிர் விளைவுகளை ஆராய்வது.

14. தொல்லுயிரியியல் என்றால் என்ன?

புவிவளரியலின் ஒரு பிரிவு.அழிந்தொழிந்த உயிரிகள் அவற்றின் புதை படிவங்கள் ஆகியவற்றை ஆராயுந்துறை.

15. நுண் தொல்லுயிரி இயல் என்றால் என்ன?

சிறப்புப் பெற்றுவரும் துறை. நுண்புதைபடிவங்களை ஆராய்வது. குறிப்பாகத் தொல்பொருள்களின் அகவையை உறுதிசெய்வதிலும் எண்ணெய்த் தேட்டத்திலும் பயன் படுவது.

16. மூலக்கூறு உயிரியல் என்றால் என்ன?

உயிரியலில் சிறப்புள்ள மரபணுஅமைப்பை ஆராயுந்துறை.

17. உயிர்விசை இயல் என்றால் என்ன?

உயிரை எந்திரமாகக் கொண்டு அதன் வேலைகளை ஆராயுந்துறை.

18. உயிர் மருத்தவப் பொறிஇயல் என்றால் என்ன?

உயர்சார் மருத்துவத்தைப் பொறிஇயல் தொடர்பாக ஆராயுந்துறை.

19. புது இயல் என்றால் என்ன?

புதுப் பொருள்களை ஆராயுந்துறை.

20. உயிரியல் தொலை அளவை என்றால் என்ன?

ஓரிடத்தில் பதிவு செய்யப்படும் இதயத்துடிப்பு, மூச்சுவிடுதல் முதலிய செயல்களை வானொலி மூலம் மற்றொரு இடத்திலிருந்து அளத்தல்.எடு. புவியிலிருந்து