பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/135

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

138


உயிரியல் முன்னறிவிப்பிகள் 13 எலும்பு மண்டலம் 53
உயிரியல் வளங்கள் 12 எலும்புகளில் மிகச் சிறியது 56
உயிரியல் வேதியியல் 12 எலும்புகளில் மிகப் பெரியது 55
உயிரியல் வேற்றுமை 13 எழுச்சி 106
உயிரியலின் புதிய துறைகள் 13 எறும்பால் பரவல் 25
உயிரிலித் தோற்றம் 97 என்புருக்கி நோய் 117
உயிரி வன்முறை 113 என்லி சுருள் 59
உயிரின் வகை 19 எஸ்டிஎம் 102
உருவியல் 11,14 ஏ.சி.டி.எச். 68
உல்ப் வான் 120 ஏடிஎச். 58
உறுப்பு 43 ஏடிபிகேடி 60
ஊட்டப் பயன்கள் 87 ஏபிஓ தொகுதி 50
ஊட்டம் 87 ஏர்ல் சதர்லேண்டு 125
ஊடுபகுப்பு 10 ஏவர்சியன் குழல் 54
ஊனுண்ணி 69 ஐம்பொறிகள் 76
எக்ஸ் நிறப்புரி 98 ஐவிரல் உறுப்பு 39
எட்வர்டு 122 ஒட்டகம் 37
எட்வர்டு புக்னர் 119 ஒட்டுண்ணி 88
எட்வர்டு ஜென்னர் எடல்பிரக் 125 ஒட்டுண்ணி நோய்கள் வகை 118
ஒட்டுறுப்பு 27
எச்.ஐ.வி. 96 ஒட்டுறுப்புகளில் பெரியது 27
எண்காலி 24 ஒட்டைச் சிவிங்கி 36
எண்ணிக்கை 63 ஒத்த பண்பாக்கம் 15
எதிர்வினைப்பாடு 37 ஒத்த பண்பு மரபணுக்கள் 99
எமு 32 ஒய் நிறப்புரி 98
எய்ஜக்மன் 120 ஒருங்கொட்டல் 51
எயிட்ஸ் நச்சியம் 95 ஒலியை உணர்தல் 78
எயிட்ஸ் நோய் 95 ஒற்றைக் கண் இளரி 74
எர்னஸ்ட் செயின் 90 ஒம்புயிர் 89
எர்வின் நெதர் 127 ஒரக உறுப்புகள் 36
எல்டர்பர்க் 124 ஒரகப் பல்லமைவு 36
எல்லிங்கர் 122 கங்காரு
எலும்பு 25,63 கட்டாய ஒட்டுண்ணி 89
எலும்புக்குழி 54 கட்டுப்படுத்தல் 65