பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/138

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

133


சர் ஜான் கெளடரி 124 சூழ்நிலை 105
சர் ஜான் வேன் 126 சூழ்நிலை இயல் 14,105
சர் ஹார்டன் 120 சூழ்நிலை இயல் பிரிவுகள் 105
சர் ஹென்றி ஹெலப்ட் 121 செரித்தல் 46
சாக்மன் 127 செரித்தல் மண்டலம் 43
சார்லஸ் வெயிஸ்மன் 110 செயற்கை விந்தேற்றம் 73,115
சால்மோனெல்லா 116 செவிச்சிறப்பு 76
சால்மோனெல்லா நோய் 116 செவிப்பறை வேலை 76
சிங்கம் 38 செவிரினோ ஆண்டினோரி 111
சிங்கர்னா ஜெஸ் 128
சிட்னி ஆல்ட்மன் 102 செவிரே ஒக்கோ 101
சிதைமாற்றம் 87 சொத்தை 54
சிரை 47 சோர்வு டாக்டர் சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிலையம் 17
சிலந்தியங்கள் 27
சிலந்தியங்கள் சிறப்பியல்புகள் 27 டாட்டம் 124
சிவப்புக் குருதியணுக்கள் 49 டார்ஸ் 126
சிற்றுணரிகள் 28 டிஎன்ஏ 100
சிறுநீர்ப்பிரித்தி 60 டிஎன்ஏ கணிப்பொறி 101
சிறுநீரகங்கள் 59 டிஎன்ஏ மாதிரி 101
சிறுமூளை 62 டிஎன்ஏ வழிக் கணித்தல் 101
சின்னாய் 38 டிஎன்ஏ விரல் பதிவின் பயன்கள் 103
சுசுமா 90
சுரப்பி 66 டிமோதி 128
சுரப்பிநச்சியம் 96 டியுவிக்னியா 123
சுரப்பி மண்டலம் 66 டிவோனியன் 109
சுரப்பி வகை 66 டெகார்டி 128
சுருக்குத் தசைகள் 56 டேல் கெய்கசல் 101
சுருங்கு குருதியழுத்தம் 49 டேனியல் போவாட் 123
சுருங்கு முணுமுணுப்பு 49 டோலி 112
சுழல் மண்டலம் 46 தகவுப்பாடு 12
சுளுக்கு 91 தகவுறு நரம்பன் 64
சுவையறிதல் 79 தகவுப்பாடு வகைகள் 12
சூல்கொடி 39 தகைவுப்போலி 105
சூல்நாண் 33 தகைவின் வகை 105