பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/140

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

138


நகங்கள் 138 நிணநீர் இயக்கம் 52
நகசற்ற பாம்பு பெரியது 39 நிணநீர் ஓட்டம் 52
நச்சுப் பற்கள் 31 நிணநீர்க்குழாய் பெரியது 47
நச்சுப் பாம்பு கடித்தல் 31 நிணநீர் மண்டல உறுப்புகள் 52
நசிதல் 30 நிணநீர் மண்டல வேலைகள் 52
நஞ்சுள்ள பாம்பு பெரியது 94 நிணநீர் முண்டு 53
நடத்தை 31 நிமிளை 28
நடத்தை இயல் 106 நியோசின் 80
நடத்தை மரபணுவியல் 106 நிலம் நீர் வாழும் விலங்குகள் 29
நடுச்செவிச் சிற்றெலும்புகள் 78 நிலை நிறுத்திகள் 26
நடுச்செவிக்குழல் 78 நிறப்பார்வை 77
நடுமூளை 62 நிறப்பிறழ்ச்சி நீக்கி 77
நரம்பணு வகை 64 நிறப்புரி 97
நரம்பு 63 நிறப்பிறழ்ச்சி நீக்கு ஆய்வு 77
நரம்புமண்டலம் 60 நிறை உயிரி 75
நரம்புத்துடிப்பு 63 நீட்டுதசை 57
நரம்புமுடிச்சு 65 நீந்துயிரிகள் 40
நரம்பிழை 63 நீர்க்கடுப்பு 60
நரம்பிழைப்பகுதிகள் 64 நீர்யானை 37
நல்லியல் 9 நீராம்பு 2
நன்னீர் மீன்கள் 28 நீளிழைகள் 15
நாக்குப்பூச்சி 22 நுண்ணமழித்தல் 96
நாடித்துடிப்பு 51 நுண்ணுயிரி 11
நாடித்துடிப்பு எண்ணிக்கை 51 நுண்ணுயிரி விழுங்கி 88
நாண் 58 நுண்தொல்லுயிரியியல் 10
நாத்தலைத்தசை 57 நுண்பிளப்பு 41
நாய்க்கடி 116 நுண்புரி 41
நார்ப்புரதம் 85 நுண்விலங்கு 21
நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் 66, 69 நுண்விழுங்குணவு கொள்ளல் 88
நாளமுள்ள கழிவுநீர்ச் சுரப்பிகள் 70 நுரையீரல் மீன்கள் 29,58
நேர்நிலை 108
நாற்கால் விலங்குகள் 40 நைட்ரஜன் 93
நிணநீர் 52 நைட்ரஜன் சமநிலை 93
நிணநீர் இதயம் 52 நைவுப்புண் 91