பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/141

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

139


நொதி பாலிமரேஸ் 101 பறக்கும் மீன் 29
நோய் மரபணு 99 பறவைக்குஞ்சுகள் வகை 35
நோயா 111 பறவைகள் 32
பகற்சுறுசுறுப்பு பறவை பெரியது 33
பகற்பொழுது 107 பறவை வழியறிதல் 33
பச்சைநோய் 93 பனிக்குடம் 39
பஞ்சுவடிவமாட்டு மூளைநோய் 117 பாதுகாப்புப் பொருள்கள் 87
படல எலும்பு 43 பாம்பியல் 30
படலம் 43 பாம்புகளின் சிறப்பியல்புகள் 30
படியாக்கம் 110 பாம்ஜி, டாக்டர் 17
படிமுறை வளர்ச்சி 97 பாயர் 128
பதியஞ்செய்தல் 72 பால் கிரின்லேண்ட் 128
பந்தகம் 58 பால்கேரர் 121
பயனில் உறுப்பியல் 14 பால்நர்ஸ் 128
பயனுறு எண்ணெய்கள் 86 பால்நிறப்புரி 98
பயனுறு கொழுப்புகள் 86 பால்பர்க் 101
பயாடின் 81 பால்மாற்றம் 104
பர்டினாண்ட் கோரி 122 பால் ஜே புளோரா 127
பர்னார்டோ ஆல்பர்ட்டோ 122 பால் விமில் 102
பரிமாற்றவாழ்வு 108 பாலூட்டிகளின் கரு வளர்சாரியம் 72
பரிவு நரம்பு மண்டலம் 81
பருவ இயல் 11 பாலூட்டிகளின் சிறப்பியல்புகள் 35
பருவ இடப்பெயர்ச்சி 107 பாவ்லவ் 65
பருஜ் பெனிசராப் 126 பான்தோதெனிகக்காடி 81
பல்லமைவு 44 பாஸ்டர் முறை 96
பல்லமைவு வாய்பாடு 44 பிடர் அச்சு 54
பவழ உயிரிகள் 22 பிடர் எலும்பு 55
பளிங்குக் குருத்தெலும்பு 54 பித்தநீர் 69
பற்கள் 44 பியோடர் லைனன் 124
பற்கள் வகை 44 பிரடரிக் வில்லியம் 88
பற்றிகள் 26 பிரிட்ஸ் ஆல்பர்ட் 123
பறக்காத பறவைகள் 33 பிலிப் ஷோ வால்டர் 123
பறக்கும் நரி 37 பிலிப் ஷாரிப் 127
பறக்கும் பல்லி 32 பிளவிப் பெருகல் 71