பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/143

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

141


மரபணுநடுநிலை 112 மார்பெலும்புக்கூட்டு எலும்புகள் 55
மரபணுநிலையம் 99 மார்ஷல் நிரன்பர்க் 125
மரபணு நோய்களின் எண்ணிக்கை 100 மாரடைப்பு 49
மரபணுப் பண்டுவம் 112 மால்பிஜியன் உறுப்பு 60
மரபணுப் பிணைவு 112 மால்பிஜியன் சிறப்ப 60
மரபணுப் புரட்சி 112 மாலதியான் 28
மரபனுமதிப்பு 99 மாறா வெப்பநிலை விலங்குகள் 33
மரபணுவாக்கச் செயல்கள் 112 மின்மினி 27
மரபணுவாக்கம் 111 மீன்களின் சிறப்பியல்புகள் 28
மரபணுவாக்கப் பயன் 112 மீன்களின் பொருளாதாரச் சிறப்பு 29
மரபணுவியல் 98 முகர்நரம்பு 65
மரபணுவியல் தந்தை 98 முகுளம் 63
மரபாக்க வளர்தூண்டிகள் 112 முத்து 40
மரபுக்கலவை 100 முத்துச்சாரம் 40
மரபுக்குறியம் 112 முதல் மனிதப் படியாக்கம் 111
மரபு நிகழ்தகவு 99 முதலுதவி 96
மரபுப் புரித்திட்டம் 100 முதலுதவிப்பெட்டி 96
மரபுப்புரித்திட்ட நோக்கம் 100 முதலைகளின் சிறப்பியல்புகள் 31
மரபுவழிப்பாடத் திட்டமும் விலங்கு அறிவியலும் 114 முதிர் இளரி 75
முதுகுத்தண்டு இல்லாதவை 19
மரவட்டை 26 முதுகுத்தண்டு உள்ளவை , 19,39
மரம் வாழ் விலங்கு 35 முதுகெலும்பு 54
மருங்கிளரி 75 முதுகெலும்பு முள்ளெலும்புகள் 54
மலச்சிக்கல் 94 முதுகெலும்புச்சிறப்பு 55
மலச்சிக்கல் போக்குதல் 94 முப்படல அழற்சி 63
மலடாக்கல் 73 முப்படலங்கள் 63
மலைப்பாம்பு 31 முழங்காற்சில் 55
மறிவினை 65 முழங்கால் மறி வினை 66
மறிவினை, செயற்கை 65 முழு உருமாறிகள் 75
மனிதப் படியாக்க ஒழுக்கச் சிக்கல் 111 முற்றிளரி 75
மாப்பொருள் 85 முன் சிறுகுடல் 45
மார்கன் 41,98 முனைப்புரி 71