பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
14


2. விலங்கியல்

1. விலங்கு என்றால் என்ன?

பிற உயிர்களை உணவாகக் கொள்ளும் இடம் பெயர் இயக்கமுள்ள உயிர்.

2. விலங்குகளின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?

1. கடற்பஞ்சு தவிர ஏனையவை இடம் பெயர்பவை.
2. கண்ணறை, கண்ணறைப்படலத்தாலானது.
3. பச்சையம் இல்லாததால் தங்கள் உணவைத் தாங்களே உண்டாக்க இயலாது.
4. வளர்ச்சி வரம்புள்ளது

3. விலங்கியலின் பிரிவுகள் யாவை?

1. உருவியல் - புறந்தோற்ற இயல்.
2. திகவியல் - திசுக்களை அதாவது உள்ளமைப்பை ஆராய்வது.
3. உடலியல் - உடலின் உறுப்பு அதன் செயல்கள் ஆகியவற்றை ஆராய்வது.
4. வகைப்பட்டியல் - விலங்குகளை வகைப்படுத்தல்
5. சூழ்நிலை இயல் - தாவரங்களுக்கும் சூழ்நிலைகளுக்குமுள்ளதொடர்பை ஆராயுந்துறை.
6. விலங்குப் புவி இயல் - விலங்குப் பரவலை ஆராயுந்துறை.
7. தொல் விலங்கியல் - தொல்கால விலங்குகளை ஆராய்வது.
8. பயனில் உறுப்பியல் - குடல் வால் முதலிய பயனில்லாத உறுப்புகளை ஆராயுந்துறை.


4. உடலியலின் வகைகள் யாவை?

1. மனித உடலியல் 2. விலங்கு உடலியல் 3.தாவர உடலியல்.

5. உடல் மின்னியல் என்றால் என்ன?

மின் நிகழ்ச்சிகளுக்கேற்றவாறு உயிரிகள் எவ்வாறு வியைாற்றுகின்றன என்பதை ஆராயுந்துறை.

6. உடல் என்றால் என்ன?

விலங்குடல், தாவர உடல், மனித உடல் என இது மூன்று வகை. இவற்றில் மனித உடலிலேயே திட்டமான உறுப்புகள் உண்டு.