பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/20

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
18

2. வகைப்பாடு எத்தனை வகைப்படும்? அவை யாவை?

1. விலங்கு வகைப்பாடு
2. தாவர வகைப்பாடு
3. இயற்கை வகைப்பாடு
4. செயற்கை வகைப்பாடு

3. வகைப்பாட்டியலின் தந்தை யார்? அவர் முறை எவ்வகை யைச் சார்ந்தது?

ஸ்வீடன் நாட்டு இயற்கை ஆராய்ச்சியாளர் லின்னேயஸ். இவர் முறை செயற்கை வகைப்பாட்டு முறை சார்ந்தது.

4. இரு பெயரிடல் என்றால் என்ன?

ஓர் உயிருக்கு இரண்டு பெயர்கள் அளித்தல். ஒன்று பேரினப் பெயர். இரண்டு சிறப்பினப் பெயர்.எ-டு. ஹோமே! சேப்பியன்ஸ், இதில் முன்னது பேரினப் பெயர். பின்னது சிறப்பினப்பெயர்.

5. இப்பெயரை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? இதன் சிறப்பென்ன?

அறிமுகப்படுத்தியவர் லின்னேயஸ். இது ஒர் அறிவியல் பெயர். அனைத்துலகும் பயன்படுத்துவது.

6. வகைப்பாட்டு அலகுகள் யாவை?

1. உலகம்
2. பெரும் பிரிவு
3. வகுப்பு
4. வரிசை
5. குடும்பம்
6. பேரினம்
7. சிறப்பினம்.

7. இவ்வலகுகளில் எது சிறப்புள்ளது? ஏன்?

சிறப்பினமே சிறப்புள்ளது. எல்லா முக்கிய உருவியல் பண்புகளிலும் ஒன்றை மற்றொன்று ஒத்தமையும் தனி உயிரிகளைக் கொண்டதே சிறப்பினம். ஒர் உயிரியை இனங்கண்டறிய இது இன்றியமையாதது.

8. பேரினம் என்றால் என்ன?

வகைப்பாட்டு அலகுகளில் சிறப்பினத்திற்கு அடுத்த சிறப்புள்ளது. சிறப்பினத்திற்கும் குடும்பத்திற்கு