பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/45

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

43


திசுக்களில் உயிர்வளி இல்லாத நிலை.

24. படலம் என்பது என்ன?

கண்ணறை, உறுப்பு முதலியவற்றைக் சூழ்ந்துள்ள திசு. எ-டு கண்ணறைப்படலம்.

25. படல எலும்பு என்றால் என்ன?

இணைப்புத் திசுவால் உண்டாவது, குருத்தெலும்பு பங்குபெறுவதில்லை.

26. அகவாக்கம் என்றால் என்ன?

புதிய பொருள்கள் முன் கணியத்தில் சேர்வதால் உயிரிகள் வளர்தல்.

27. உறுப்பு என்பது யாது?

பல திசுக்களைக்கொண்ட பகுதி. ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் ஒரு வேலையுண்டு. எ-டு காது கேட்டல்.

28. உறுப்புகள் என்பவை யாவை?

உயிரணுவிலுள்ள உட்கரு, நுண்குமிழி முதலியவை.

29. மண்டலம் என்பது என்ன?

பல உறுப்புகள் கொண்டது மண்டலம். எ-டு செரித்தல் மண்டலம் - சுரப்பிகள், இரைப்பை , குடல்.


8. உடலின் மண்டலங்கள்.

1. செரித்தல் மண்டலம்

1. உணவு வழி (பாதை) என்றால் என்ன?

வாயில் தொடங்கிக் கழிவாயில் முடியும் ஒரு நீளமான குழாய். உணவு செரிக்க உதவுகிறது.

2. உணவு வழியிலுள்ள உறுப்புகள் யாவை?

தொண்டை, இரைப்பை, சிறுகுடல், பெருங்குடல், சுரப்பிகள்,

3. செரித்தல் மண்டலம் என்றால் என்ன? இதன் வேலை என்ன?

செரித்தல் உறுப்புகளும் சுரப்பிகளும் உள்ளது. உணவு செரிக்க உதவுவது.