பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/66

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

64


நரம்புகளையும் குறிக்கும்.

187. நரம்புத் துடிப்பு என்றால் என்ன?

நரமபணுக்கள் வழியாகச் செல்லும் குறிபாடு.

188. நரம்பிழை (நியுரான்) என்றால் என்ன?

இது நரம்பணுவும் அதன் கிளைகளும் ஆகும். நரம்புத் துடிப்புகளைக் கடத்துவது. இது நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பலகும் வேலையலகும் ஆகும்.

189. நரம்பிழையின் முக்கியப் பகுதிகள் யாவை?

1. உடல்
2. அச்சிழை. இது நரம்பன்று. உடலிலிருந்து துடிப்புகளை வெளியே எடுத்துச் செல்வது.
3. கிளை, இது நரம்பணு உடலுக்குத் துடிப்புக்களைக் கொண்டு செல்பவை.

190. நரம்பணுக்களின் வகைகள் யாவை?

1. உணர்நரம்பணுக்கள். இவை துடிப்புகளின் புலன் உறுப்புகளிலிருந்து (தோல்) மைய நரம்பு மண்டலத்திற்குக் கொண்டு செல்பவை.
2. இயக்க நரம்பணுக்கள். மைய நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து துடிப்புகளைத் தசைகளுக்கு எடுத்துச் செல்பவை.

191. அச்சிழை என்றால் என்ன?

உயிரணுவின் உடலிலிருந்து துடிப்புகளை எடுத்துச் செல்லும் நரம்பிழை.

192. கிளை நரம்பிழை என்றால் என்ன?

ஒரு நரம்பணுவிலிருந்து கிளைக்கும் இழை. இது கண்ணறை நோக்கித் துடிப்புகளை எடுத்துச் செல்லும்.

193. தகவுறு நரம்பணு என்றால் என்ன?

நரம்பு மண்டலத்திலுள்ள நரம்பணு. இதன் மூலம் துடிப்புகள் உணர் நரம்புக் கண்ணறையிலிருந்து செய்தி நரம்புக் கண்ணறைக்குச் செல்கின்றன.

194. விலகமைநரம்பு என்றால் என்ன?

இது 6 ஆம் மூளை நரம்பு. விழிக்கோளம் சுழலப் பயன்படுவது.