பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/67

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

65


195. இகல்நரம்பு என்றால் என்ன?

உட்செல் நரம்பு. உணர்பகுதிகளிலிருந்து உணர்ச்சியை மைய நரம்பு மண்டலத்திற்கு எடுத்துச் செல்வது.

196. அகல்நரம்பு என்றால் என்ன?

வெளிச்செல் நரம்பு. நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து புறப்பகுதிக்குத் தூண்டலைக் கொண்டு செல்வது.

197. முகர்நரம்பு யாது?

முதல் மூளை நரம்பு. மணம் நுகரப் பயன்படுகிறது.

198. அடிநரம்பு முடிச்சுகள் என்றால் என்ன?

மூளை நரம்புத்திசுவின் சிறு திரள்கள். கட்டுப்பாட்டிற்குரிய இயக்கங்களை ஒழுங்குப்படுத்துபவை.

199. நரம்பு முடிச்சு என்றால் என்ன?

நரம்புத் திரட்சி. மைய நரம்பு மண்டலத்திற்கு வெளியில் இருப்பது. இம் மண்டலத்தின் ஒரு பகுதி.

200. மறிலிளை (அனிச்சைச் செயல்) என்றால் என்ன?

தூண்டலுக்கேற்ற துலங்கல் உண்டாகும் நிலை. மூளையின் தலையீடு இல்லாமல் நடைபெறுவது. எ-டு உமிழ்நீர் சுரத்தல். இயற்கை மறிவினை.

201. மறிவினையின் வகைகள் யாவை?

1. இயற்கை மறிவினை.
2. செயற்கை மறிவினை.

202. செயற்கை மறிலினை என்றால் என்ன?

செயற்கைத் தூண்டலால் உண்டாவது. பெருமூளைப் புறணியில் தோன்றுவது. வேறு பெயர் கற்றல் மறிவினை.

203. செய்கை மறிவினையில் ஆராய்ச்சி செய்து புகழ் பெற்றவர் யார்?

உருசிய உடல் நூல் அறிஞர் பாவ்லவ்.

204. கட்டுப்படுத்தல் என்றால் என்ன?

இயற்கைத் தொடர்பற்ற தூண்டலுடன் ஒரு துலங்கலைப் பொருத்துமாறு செய்யும் முறை.

205. இதை நிறுவியவர் யார்? இதன் சிறப்பென்ன?

இதை நிறுவியவர் நோபல் பரிசுபெற்ற பாவ்லவ். கற்றலில் பயன்படுவது. இதில் கற்றல் மறிவினை

வி.5.