பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/68

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

ஏற்படுவது.

206. இந்த ஆய்வுக்கு இவர் பயன்படுத்திய இரு பொருள்கள் யாவை?

நாய், மணி

207. இதன் வகைகள் யாவை?

1. இடைநிலைக் கட்டுப்படுத்தல்
2. இயக்கக் கட்டுப்படுத்தல்
3. சமூகக் கட்டுப்படுத்தல்.

208. முழங்கால் மறிவிளை என்றால் என்ன?

முழங்கால் உதறல். முழங்கால் பந்தகம் தட்டப்படுவதால், கால் முன்தள்ளப்படும்.

9. சுரப்பி மண்டலம்

209. சுரப்பி என்றால் என்ன?

சுரக்கும் உறுப்பு. இது சுரக்கும் நீர் சுரப்பு எனப்படும்.

210. சுரப்பியின் வகைகள் யாவை?

1. நாளமுள்ள சுரப்பிகள் - குழாய் மூலம் தங்கள் சுரப்புகளைச் செலுத்துபவை. எ-டு உமிழ் நீர்ச்சுரப்பி.
2. நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் - தங்கள் சுரப்புகளை நேரிடையாகக் குருதியில் சேர்ப்பவை. எடு, தொண்டைச் சுரப்பி, மூளையடிச் சுரப்பி.

211. சுரப்பி மண்டலம் என்றால் என்ன?

நாளமுள்ள சுரப்பிகள், நாளமில்ல கரப்பிகள் கொண்ட தொகுதி. சுரத்தல் முதன்மையான வேலை.

212. நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் என்பவை யாவை?

குழாய் இல்லாமல் தம்முடைய சுரப்புகளை நேரடியாகக் குருதியில் சேர்க்கும் சுரப்பிகள், தைராய்டு, பிட்யூட்டரி, ஆட்ரினல் ஆகிய மூன்றும் முதன்மையானவை.

213. வளர்ச்சியாக்கிகள் (ஆர்மோன்கள்) என்றால் என்ன?

வளர்ச்சி, வளர்சிதை மாற்றம் முதலிய செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தும் உடலியல் வினையூக்கிகள். எ.டு தைராக்சின் (தைராய்டு) பிட்யூட்டரின் (பிட்யூட்டரி)