பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/70

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

68


பண்புகளை உண்டாக இதுவே காரணம்.

223. அரக்கமை என்றால் என்ன?

பருவ முதிர்ச்சிக்கு முன் மூளையடிச் சுரப்பி மிகுதியாகச் சுரப்பதால் உண்டாகும் அதிக வளர்ச்சி. இது ஒரு குறைநோய்.

224. குருளைத்தன்மை என்றால் என்ன?

தொண்டையடிச்சுரப்பி சரியாக வேலை செய்யாததால் குழந்தைகளிடத்து ஏற்படும் குறைநோய். வளர்ச்சி குன்றுவதால் 15 வயதுடையவர் 3 வயது குழந்தைபோல் இருத்தல்.

225. அடிசன் நோய் என்றால் என்ன?

அண்ணீரகச் சுரப்பிகளின் புறணிச்சுரப்பு குறையும் பொழுது ஏற்படும் குறைநோய்.

226. இந்நோயின் அறிகுறிகள் யாவை?

பெருந்தசை நலிவு, குறைந்த குருதியழுத்தம், தோல் கறுப்பாதல், குமட்டல்.

227. இந்நோய் இருந்த ஒரு குடியரசுத் தலைவர் யார்?

அமெரிக்கக் குடியரசுத் தலைவர் கென்னடி

228. ஏ.சி.டி.எச் என்பதின் பயன்யாது?

அடினோகார்டிரோபிக் ஆர்மோன் அல்லது கார்டி கோட்ராபின். முன்பிட்யூட்டரிச் சுரப்பியின் நீர், மூச்சிழுப்பு, கீல்வாதம் முதலிய நோய்களைக் குணப்படுத்த ஊசி மருந்தாகப் போடப்படுவது.

229. ஏடிச் என்பது யாது? அதன் வேலை என்ன?

ஆண்டிடிடையூரட்டிக் ஆர்மோன் அல்லது வேசோ பிரசின். இது பின் முளையடிச் சுரப்பியின் நீர். சிறுநீர்க் குறைப்புத்தூண்டி சிறுநீரகம் நீர் உறிஞ்சுவதை இது தூண்டுவதால், உடல் பாய்மங்களின் செறிவு இதனால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

230. அண்ணீ ரகச் சரப்பிகள் (அட்ரினல்) என்றால் என்ன?

ஒவ்வொரு சிறு நீரகத்தின் மேல் முக்கோண வடிவத்திலுள்ள ஒரு சுரப்பி, இது அகணி, புறணி என இருபகுதிகளைக் கொண்டது.