பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/74

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

72


கள் உண்டாகும்.

258. கருவுயிரி என்றால் என்ன?

உடற்பகுதிகள் எல்லாம் தெளிவாகத் தோன்றிய பின் கருப்பையிலுள்ள அல்லது முட்டையிலுள்ள உயிரி.

259. கருவளர்காலம் என்றால் என்ன?

கரு உருவாதல் முதல் அது பிறக்கும் வரையுள்ள இடைவெளி. இது யானைக்கு அதிகம், 20 மாதங்கள். (கஜ கர்ப்பம்)

260. பாலூட்டிகளின் கருவளர்காலம் எவ்வளவு?

9-12 மாதங்கள்

261. கருவளர்காலம் குறைந்த பாலூட்டிகள் இரண்டு கூறு.

1. சுண்டெலி - 3 வாரங்கள்
2. முயல் - 5 வாரங்கள்

262. புறப்படை என்றால் என்ன?

கருவின் வெளிப்புற அடுக்கு, தோல், தோல்சார் அமைப்புகள், நரம்பு மண்டலம், உணர் உறுப்புகள் ஆகியவற்றை இது உண்டாக்குகிறது.

263. அகப்படை என்றால் என்ன?

வளர்க்கருவின் மூன்றடுக்குகளில் ஒன்று.

264. கருக்கோளியம் என்றால் என்ன?

பதிவதற்கு முன் பிளவிப் பெருகலின் பிந்திய நிலைகளிலுள்ள பாலூட்டி முட்டை, நீர் நிரம்பிய உட்குழிவான அணுக்ககோளத்தாலானது. இதிலிருந்து கரு வளர்கிறது.

265. கருக்கோளம் என்றால் என்ன?

கருவுற்ற முட்டை பிளவிப் பெருகலினால் உண்டாகும் கோளவடிவ வளர்நிலை.

266. கருதோக்குமுளை என்றால் என்ன?

கருவளர்முனை. முட்டையில் அண்மையில் கரு அமைந்திருக்கும் பகுதி, வழக்கமாக, இது கருவிலகு முனைக்கு எதிராக இருக்கும்.

267. பதியஞ்செய்தல் என்றால் என்ன?

திசு அல்லது உறுப்பை ஓர் உயிரியிலிருந்து மற்றொரு