பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/77

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

ஓட்டிளரி. நண்டுவகை விலங்குகளில் இளம் உயிர்.

284. வால் வேற்றிளரி என்றால் என்ன?

முதல் தண்டுள்ள விலங்குகளின் தனிபாலுயிரியின் கருமுட்டையிலிருந்து உண்டாகும் இளம் உயிர்.

285. புழு இளரி என்றால் என்ன?

இது காலும் தலையுமற்ற இனம் உயிர். சில கணுக்காலி களில் காணப்படுவது. காற்றிலும் காணப்படும். எ-டு ஈ போன்ற ஈரிறக்கைப் பூச்சிகள்.

286. வேற்றிளரி என்றால் என்ன?

முட்டையிலிருந்து வெளிவரும் இளமுயிர்.

287. வேற்றிளரியின் பல வகைகள் யாவை?

1. கம்பளிப்புழு - வண்ணத்துப்பூச்சி
2. தலைப்பரட்டை - தவளை
3. தட்டை இளரி - ஓபிலியா
4. மருங்கிளறி - கடல் சாமந்தி
5. பைலிடியம் இளரி - குழல் வாய்ப்புழு
6. மியூல்லர் இளரி - தட்டைப்புழு
7. ஆரஇளரி - நட்சத்திரமீன்.

288. தட்டை இளரி என்பது யாது?

குழிக்குடல்களின் வேற்றளரி.

289. மருங்கிளரி என்றால் என்ன?

கடல் சாமந்திகளுக்குரிய இளரி.

290. இறட்டை இறகிளரி என்றால் என்ன?

நட்சத்திர மீனுக்குரிய இருமருங்கிளரி.

291. முதிர் இளரி என்றால் என்ன?

ஆம்பிலோனிப்போமா பேரின வகைகளின் வாலுள்ள இரட்டை வாழ்விகள். இவற்றின் இளம் உயிர் முதிர்ந்து வாழ்நாள் முழுதும் இனப்பெருக்கம் செய்ய வல்லது.

292. உதட்டிளரி என்றால் என்ன?

நன்னீர்ச்சிப்பி வகை மட்டியின் இளம் உதட்டு உயிரி.

293. முழு உருமாறிகள் என்பவை யாவை?

தம் வாழ்க்கைச் சுற்றில் முழு உருமாற்றம் பெறும் பூச்சிகள் வண்ணத்துப்பூச்சி. இதில் முட்டை , கம்பளிப்