பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/103

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

101


63. குளோரினாக்கல் என்றால் என்ன?

குளோரினை நீருடன் சேர்த்து, அதிலுள்ள நோய் நுண்ணங்களைக் கொல்லுதல். தங்கத்தை அதன் தாதுவிலிருந்து பிரிக்கப் பயன்படுவது.

64. குளோரின் பயன்கள் யாவை?

வெளுக்கவும், நோய் நுண்ண நீக்கியாகவும் பயன்படுவது.

65. குளோரின் இரு ஆக்சைடின் பயன்கள் யாவை?

வெளுக்கவும் நீரைத் துய்மை செய்யவும் பயன்படுதல்.

66. குளோரைட் என்றால் என்ன?

குளோரசச் காடி உப்பு.

67. குரோமிகக் காடியின் பயன்கள் யாவை?

வெளுக்கவும் சாயம் ஏற்றவும் பயன்படுவது.

68. குரோமியத்தின் பயன்கள் யாவை?

இந்த உலோகம் தட்டுகளுக்கு முலாம் பூசவும் எஃகு செய்யவும் பயன்படுவது.

69. ஓசோன் வளியின் நன்மை யாது?

இந்த வளி கதிரவன் புற ஊதாக்கதிர்களை உறிஞ்சி, உயராற்றல் கதிர்வீச்சு நிலவுலகை அடையாவண்ணம் தடுக்கிறது.

70. ஓசோனாற் பகுப்பு என்றால் என்ன? பயன் யாது?

நிறைவுறா அய்டிரோ கார்பனோடு ஒசோனைச் சேர்த்தல். இதனால் ஒசோன் பிரியும்.

71. ஓசோனைடு நீராற்பகுக்கக் கிடைப்பது என்ன?

அய்டிரஜன் பெராக்சைடு, கார்போனைல் சேர்மம்.

72. ஓசோன் வெளி என்பது யாது?

காற்று மேல்வெளியடுக்கு. இங்கு ஒசோன் செறிவு அதிகம்.

73. ஓசோன் என்பது யாது? பயன்கள் யாவை?

மிகு வேதிவினையுள்ள நீலநிறவளி. புழுக்கொல்லி, காற்றையும் நீரையும் துய்மை செய்வது.

74. ஓசோனாக்கல் என்றால் என்ன?

ஓசோன் வளியோடு ஒரு பொருளைச் சேர்க்கும் முறை.

75. ஓசோனாக்கி என்றால் என்ன?