பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/111

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

109


வளிகளிலுள்ள மாசுகளையும் கறைகளையும் நீக்கும் செயல்.

147. வளி ஏற்பி என்றால் என்ன?

தாரிலிருந்து நிலக்கரி வளியை நீக்குங் கருவி.

148. வளி உருளி என்றால் என்ன?

வேதிப்பொருள்கள் நிரப்பப் பயன்படும் கண்ணாடிக் கலன். ஆக்சிஜன், அய்டிரஜன் ஆகியவற்றைத் தயாரித்து நிரப்பப் பயன்படுவது.

149. வளி ஒளி என்றால் என்ன?

வளி எரிவதால் உண்டாகும் வெளிச்சம்.

150. வளிநீர்மம் என்றால் என்ன?

வளியாக்கத்தில் பெறப்படும் அம்மோனியாவும் அம்மோனியம் உப்புகளும் சேர்ந்த கலவை.

151. வளிமானி என்றால் என்ன?

செலவாகும் வளியை அளக்கும் கருவி.

152. புகைவளி என்றால் என்ன?

கொதிகல உலையிலிருந்து அகக்கனற்சியால் உண்டாகும் வளிப்பொருள். கரி இரு ஆக்சைடு, கரி ஓர் ஆக்சைடு ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், நீராவி ஆகியவை அடங்கியது.

153. தீவளி என்றால் என்ன?

மீத்தேனும் காற்றும் சேர்ந்த வெடிகலவை. நிலக்கரிச் சுரங்கங்களில் உண்டாவது.

154. தீயணைப்பான் என்றால் என்ன?

தீயை அணைக்க வேதிப்பொருளைப் பீச்சுங்கருவி அமைப்பு. பீச்சுபொருள் கரி இரு ஆக்சைடு,

155. ஈரவளி என்பது யாது?

இயற்கைவளி, நீர்ம ஹைட்ரோகார்பன்களைக் கொண்டது.

156. ஈரமாக்கி என்றால் என்ன?

நீர்ம மேற்பரப்பு இழுவிசையினைக் குறைக்கும் பொருள்.

157. சுமப்புவளி என்றால் என்ன?

வளி நிறவரைவியலில் பயன்படுவது.

158. நீர்மமாகிய வளி என்றால் என்ன?