பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/113

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

111


169. சிலிகா என்பதென்ன?

கடினக் கண்ணாடி போன்ற கனிமம். பல வடிவங்களில் உள்ளது.

170. சிலிகா இழுமம் (ஜெல்) என்றால் என்ன?

இது ஒளிபுகக் கூடிய நுண்துளைப் பொருள். நாற்றம் நீக்கி, வளிஉறிஞ்சி.

171. சிலிகேட் என்றால் என்ன?

உலோக அயனியையும் அரிய சிலிகான் - ஆக்சிஜன் கூட்டுப் பொருளையும் கொண்ட வேதிப்பொருள். எ-டு. அலுமினியம் சிலிகேட்

172. சிலிகன் கார்பைடின் பயன்கள் யாவை?

வயிரத்திற்கடுத்த கடினத்தன்மை. துப்புரவுத் தேய்ப்புப் பொருள். உலோகப் பரப்புகளுக்கு மெருகேற்றப் பயன்படுவது.

173. சிலிகோன் என்பது யாது?

கரிமச் சிலிகன் சேர்மங்களில் ஒன்று. வெப்பத்திற்கும் நீருக்கும் தடையளிப்பது. உயிவிடுபொருள், மெருகுப் பொருள்.

174. சிலிகன் ஆக்சைடின் பயன்கள் யாவை?

படிகமுள்ளது, படிகமற்றது. கண்ணாடி செய்யவும் சிமெண்டு செய்யவும் பயன்படுவது.

175. சிலிகன் எஃகு என்றால் என்ன?

குறிப்பிட்ட அளவு சிலிகன் கொண்ட எஃகு மின்மாற்றிச் சுருள்கள் செய்யப் பயன்படுவது.

176. கூரைவிழுதுகளும் தரைவிழுதுகளும் என்பவை யாவை?

கார்பனேட் படிகங்களான கல் விழுதுகள் கூரையில் தொங்கியும் தரையில் நிலைத்தும் காணப்படும். இக்காட்சி சுண்ணாம்புக் கல்குகையில் காணப்படும்.

177. நவச்சாரம் என்பது என்ன?

அம்மோனியம் குளோரைடு ஈயம்பூசவும் சாயத் தொழிலிலும் பயன்படுவது.

178. சேர்க்கை இழைகள் என்பவை யாவை?

தொகுப்பிழைகள். எ-டு நைலான், பிவிசி.