பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/116

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

114


பேரா. ஜார்ஜ் ஓலா, 1994.

2. இயற்கை வளி என்றால் என்ன?

வளிநிலை அய்டிரோ கார்பன் சேர்ந்த கலவை. முதன்மையாக, மீத்தேன், ஈத்தேன், புரோபேன், பூட்டேன் முதலிய வளிகளைக் கொண்டது. கரிக்கருமை செய்யப் பயன்படுவது.

3. அய்டிரோகார்பன்களின் வகைகள் யாவை?

1. நிறைவுற்றவை - ஈத்தேன், மீத்தேன்.

2. நிறைவற்றவை - ஈத்தீன், ஈத்தைன்.

3. நறுமணமுள்ளவை. வளைய அமைப்புள்ளவை. பென்சீன், நாப்தலீன்.

4. வளையச் சேர்ம வகைகள் யாவை?

அணுவளையங்களைக் கொண்ட கூட்டுப் பொருள். ஒருபடித்தான வளையச் சேர்மம், பலபடித்தான வளையச் சேர்மம் என இருவகை.

5. நறுமணச் சேர்மம் என்றால் என்ன?

தன் அமைப்பில் பென்சீன் வளையங்களைக் கொண்ட கரிமச் சேர்மம், எ-டு பென்சீன்.

6. வளையச் சேர்மம் என்றால் என்ன?

வேதிச்சேர்மத்தில் மூலக்கூறில் சில அல்லது எல்லா அணுக்களும் மூடிய வளையத்தோடு இணைந்திருப்பவை.

7. நாப்தா என்பது என்ன?

பலவீதங்களில அய்டிரோகார்பன்கள் சேர்ந்த கலவை. பாரபின் எண்ணெய், நிலக்கரித்தார் ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்படுவது.

8. நாப்தலீன் என்றால் என்ன?

நிறமற்ற பளபளப்பான பொருள். பூச்சிக்கொல்லி.

9. நெட்ரோபென்சீன் என்பது யாது?

வெளிறிய மஞ்சள் நிற நீர்மம். கரைப்பான், ஆக்சிஜன் ஏற்றி, அனிலைன் தரைமெருகேற்றிகள் முதலியவை செய்யப் பயன்படுகிறது.

10. நைட்ரோ செல்லுலோஸ் என்றால் என்ன?

பஞ்சுபோன்ற திண்மம். ஏவுகனை இயக்கி. வெடி