பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/122

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

120


55. சுக்ரோஸ் என்பது என்ன?

கரும்புச் சர்க்கரை, ஓர் இரட்டைச் சர்க்கரை. குளுகோஸ், பிரக்டோஸ் ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்படுவது.

56. சர்க்கரை என்றால் என்ன?

பொதுவாக இது கரும்புச்சர்க்கரை. இனிப்புச்சுவை. அதிகம் பயன்படுவது.

57. சர்க்கரைக் காடி என்றால் என்ன?

ஒற்றைச் சர்க்கரையிலிருந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றத்தால் உண்டாகும் அமிலம்.

58. சர்க்கரைச் சாராயம் என்றால் என்ன?

ஒற்றைச் சர்க்கரையை ஒடுக்கிப் பெறுவது.

59. சேக்ரைன் என்றால் என்ன?

மிக இனிப்புள்ள வெண்ணிறப் படிகம். கலோரி மதிப்பில்லை. சர்க்கரைக்கு மாற்று.

60. சர்க்கரைச் செறிவுமானி என்றால் என்ன?

சர்க்கரைக் கரைசல்களின் செறிவினை அளக்குங் கருவி.

61. கேலக்டோஸ் என்றால் என்ன?

பால் சர்க்கரையை நீராற்பகுக்கக் கிடைப்பது. பன்மச் சர்க்கரைடாகக் கடற்பாசிகளிலும் கோந்துகளிலும் காணப்படுவது.

62. பழச்சர்க்கரை (பிரக்டோஸ்) என்றால் என்ன?

மிக இனிப்பான சர்க்கரை. தேனிலும் பழங்களிலும் உள்ளது. இனிப்பூட்டும் பொருள்கள் செய்யப்பயன்படுகிறது.

63. அகார்-அகார் என்றால் என்ன?

கடல்பாசிகளிலிருந்து பெறப்படும் பிசின் போன்ற பொருள்.

64. இதன் பயன்கள் யாவை?

வளர்ப்புக் கரைசலைக் கட்டியாக்கும், உணவுப் பண்டங்கள் செய்ய.

65. பைரிடினின் பயன்கள் யாவை?

அருவருக்கத்தக்க மணமுள்ளதும் நிறமற்றதுமான நீர்மம். கரைப்பான், வினையூக்கி, உப்பீனிஏற்றி.