பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/128

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

126114. வார்ப்பியத்திறன் என்றால் என்ன?

நெகிழ்திறன். அழுத்தத்தினால் தன் அளவு அல்லது வடிவத்தில் நிலையாக மாறும் பொருள்களின் பண்பு. இது பிளாஸ்டிக் என்னும் பொருளுக்குண்டு.

115. கிரிசாலின் பயன்கள் யாவை?

இது நிலக்கரித் தாரிலிருந்து கிடைப்பது. புரையத்தடுப்பி செய்யவும் சாயங்கள், வெடிமருந்துகள், பிளாஸ்டிக்குகள் செய்யவும் பயன்படுவது.

116. கிரியோசோட்டின் பயன் யாது?

நிலக்கரித் தாரிலிருந்து பெறப்படும் செம்பழுப்பு நிறமுள்ள நீர்மம். மரத்தைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுவது.

117. பேக்லைட் என்றால் என்ன?

தொகுப்பு முறையில் செய்யப்பட்ட முதல் பிளாஸ்டிக் பொருள்களில் ஒன்று.

118. இதன் பயன்கள் யாவை?

தொலைபேசி, மின்சொடுக்கிகள், மின்காப்புப் பொருள்கள் செய்யப் பயன்படுவது.

119. அபைட்டிகக்காடி என்றால் என்ன?

உரோசினிலிருந்து பெறப்படுவது. முச்சுழல்காடி

120. இதன் பயன் யாது?

பிளாஸ்டிக் தொழிலிலும் எஸ்தர்கள் செய்யவும் பயன்படுவது.

121. ரப்பர் என்பது யாது?

மரப்பாலிலிருந்து செய்யப்படும் கடின மீள்பொருள். இயற்கைப் பலபடிச் சேர்மங்களில் ஒன்று.

122. ரப்பரின் வகைகள் யாவை?

1. இயற்கை ரப்பர், 2. செயற்கை ரப்பர்.

123. செயற்கை ரப்பரின் வகைகள் யாவை?

1. தயோகால் - எண்ணெய் எடுத்துச் செல்லும் குழாய் செய்ய. 2. நியோப்ரீன் - மீன் காப்புறைகள் செய்ய. 3. பியூட்டைல் ரப்பர் - பேருந்துப்பகுதிகள் செய்ய. 4. நைட்ரைல் ரப்பர் - குழாய்கள், வானூர்திப் பகுதிகள் செய்ய.