பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/13

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
11

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. கதிரியல் ஓரிமம் என்பது என்ன?

நிலையான தனிமத்தின் ஓரிமம்.

20. வெப்ப வேதியியல் என்றால் என்ன?

வெப்ப வினைகளை ஆராயும் வேதியியல் பிரிவு.

21. ஒளிவேதியியல் என்றால் என்ன?

ஒளி அல்லது மின்காந்தக் கதிர்வீச்சினால் உண்டாக்கப்படும் வேதிமுறையை ஆராயுந்துறை.

22. தொழிற்சாலை வேதியியல் என்றால் என்ன?

தொழிற்சாலை உற்பத்திப் பொருள்களை ஆராயுந்துறை. ஒரு பயனுறு அறிவியல்.

23. புலி வேதிஇயல் என்றால் என்ன?

புவியின் வேதி இயைபை ஆராயும் புவி அறிவியல்.

24. வேதிப்பொறிஇயல் என்றால் என்ன?

வேதி நிலையங்களை வடிவமைத்து அவற்றைப் பேணுவதை ஆராயுந்துறை.

25. நுண்வேதியியல் என்றால் என்ன?

நுண்ணிய வேதிப் பொருள்களை ஆராயும் வேதியியலின் ஒரு பிரிவு.

26. கண்ணறை வேதிஇயல் என்றால் என்ன?

உயிரணுக்களின் வேதிச் செயல்களை ஆராயும் வேதியியல் பிரிவு.

27. தொழில்நுட்ப வேதியியல் என்றால் என்ன?

நொதித்தல் தொடர்பான சாராயம் காய்ச்சுதல், வடித்தல் முதலிய செயல்களை ஆராயுந்துறை.

28. வேளாண் வேதியியல் என்றால் என்ன?

இது ஓர் பயன்படு அறிவியல். வேளாண்மைக்கு வேதியியலைப் பயன்படுத்துதல். வேதி நோக்கங்களுக்காக வேளாண்மை நடைபெறுதல். எ-டு. தொழிற்சாலைச் சாராயம் தயாரிக்க உருளைக் கிழங்கு பயிர் செய்தல்.

29. வானவெளி வேதிஇயல் என்றல் என்ன?

வான வெளியில் வேதி நிலைமைகளைப் புவித்தொடர்பாக ஆராயுந் துறை. இது 1960களில்