பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/142

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

140


260. பெக்டிகக் காடி என்றால் என்ன?

கரையாப் பொருள். பெக்டின்களை நீராற்பகுக்கக் கிடைப்பது.

261. பெக்டின் என்றால் என்ன?

நீரில் கரையக் கூடிய மாப்பொருள் கலவை. ஜெல்லைக் கொடுப்பது.

262. கிளசரின் என்பது யாது?

நடுநிலையுள்ள மணமற்ற நீர்மம். மைஉருளை வச்சிரம் செய்வதிலும் அச்சகங்களில் ஒட்டுப்பொருளாகவும் பயன்படுவது. கரைப்பான்.

263. பால்மாட்டிக் அமிலத்தின் பயன்கள் யாவை?

மெழுகு போன்ற கொழுப்புக்காடி பனை எண்ணெயிலும் மற்றக் கொழுப்புகளிலும் முப்பால்மிடினாக உள்ளது. இதன் உப்புகள் சவர்க்காரம் உண்டாகக் காரணமாக உள்ளன.

264. ஆக்சி இரு அசெட்டிக அமிலம் என்றால் என்ன?

இருமூலக் கனிமக்காடி வெண்ணிறம். கரையக்கூடியது. பிளாஸ்டிக்குகள் செய்ய.

265. நிக்கோட்டின் என்றால் என்ன?

நிறமற்ற எண்ணெய் போன்ற நீர்மம். நீரில் எளிதில் கரையும். அருவருக்கத்தக்க மணம்.

266. ஆக்சாலிகக் காடி என்றால் என்ன? பயன்கள் யாவை?

நச்சுள்ள நிறமற்ற படிகம். மை செய்யவும் வைக்கோலை வெளுக்கவும் பயன்படுவது.

267. எரு என்றால் என்ன?

உழுநிலத்தை வளப்படுத்தச் சேர்க்கும் ஊட்டப்பொருள். சாணம், புண்ணாக்கு முதலியவை இயற்கை ஊட்டப்பொருள்.

268. யூரியா சுழற்சி என்றால் என்ன?

நொதிக்கட்டுப்பாட்டு வினைகளின் சீரொழுங்கு. அமினோ அமிலங்கள் சிதைவதால், இதில் யூரியா உண்டாகிறது.

269. நிரப்பி என்றால் என்ன?