பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/150

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

148ஆக்சிஜன் ஏற்றி நீக்கல் 40 இயற்கை வளி 14
ஆக்சி இரு அசெட்டிக அமிலம் 140 இயற்பியல் வேதியியல் 10
ஆக்சிஜன் ஏற்றிப் பாஸ்பேட்டாக்கள் 40 இயைபு உறுப்பு 60
ஆக்சிஜன் ஏற்றும் அமிலம் 42 இரசக்கலவை 67
ஆக்சிஜன் கண்டுபிடிப்பு 145 இரசக் கற்பூரம் 74
ஆக்சிஜன் செலுத்துதல் 98 இரசவாதம் 9
ஆக்சைடு 42 இரசவாதி 9
ஆக்டினியம் 78 இரட்டை உப்பு 44
ஆந்திரசின் 124 இராமச்சந்திரன் ஜி. என் 144
ஆஃபினியத் தனிமக் கண்டுபிடிப்பு 145 இரலே 99
ஆர்கான் 99 இராம்சே 99
ஆரிகக் குளோரைடு 67 இரால் சி.என். 144
ஆல்டால் வினை 48 இரிடியம் 85
ஆல்டிகார்ப் 133 இருசல்பைடு 43
ஆல்டிரின் 133 இருநிலை விரும்பிகள் 24
ஆல்பிரட் நோபல் 125 இரும்பு 82
ஆவியடர்த்தி 20 இரும்பு உலோகக் கலவைகள் 87
ஆவியாகக்கூடிய எண்ணெய்கள் 117 இரு மீத்தைல் ஈதர் 129
ஆவோகடரோ 12 இலவாசியர் 12,145
ஆவோகடரோ கருதுகோள் 49 இழை 137
ஆவோகடரோ மாறிலி 49 இழையுப்பு 62
ஆவோகடரோ விதி 49 இளக்கி 90
ஆற்றல் ஆல்ககால் 129 இறுத்தல், தெளிய வைத்து 32
ஆஸ்டம் 57 இனாசிடால் 122
ஆஸ்பர்டின் 119 ஈதர் 115
ஆஸ்பிடின் 108 ஈதல் பிணைப்பு 45
ஆஸ்பிரின் 131 ஈந்தி 24
இங்குலிகம் 87 ஈயச் செந்தூரம் 78
இடப்பெயர்ச்சி எக்கி 29 ஈரமாக்கி 109
இடப்பெயர்ச்சி வகைகள் 16 ஈரயனி 25
இடுக்கிணைப்பு 26 ஈரவளி 109
இண்டியம் 85 ஈராக்சைடு 97
இண்டோல் 143 ஈளியல்பு ஆக்சைடு 24
இணைதிறன் 20 ஈலியம் 97
இணைப்பிணைப்பு 44 உட்உலோகம் 94
இந்து வேதியியல் 144 உட்வோர்ழு-ஆஃப்மன் விதிகள் 50
இயக்க அயல் வேற்றுருமை 22 உப்பீனிகள் 98
இயல்புக் கரைசல் 19 உப்பீனியாக்கல் 98
இயல்பு நீக்குதல் 36 உப்பு 55
இயல்பு மாற்றம் 39 உப்புத் துண்டு 56
இயல்பு வெப்பநிலை அழுத்தம் 62 உப்பு வகை 55
இயல்மை 19 உப்புச் செறிவுமாளி 28
இயற்கைக் கண்ணாடி 103 உப்பு நீக்கல் 142