பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/152

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஓசோனாக்கி ஓசோனாற்பகுப்பு ஓசோனைடு ஒரகப் பண்புடைமை ஒரகச் சமச்செறிவுக் கரைசல் ஒரகச் சீர்மங்கள் ஒரகச் சீரியம் ஓரிமப் பயன்கள் ஒரிமம் ஒலர் தொகுப்பு ஒலா, ஜார்ஜ்

கசடு கட்டவிழ் படிமுலி கட்டுப்படுத்தி ஆற்றுதல் கடற்பஞ்சு நிக்கல் கடினத்தன்மை கடினத்தன்மை வகை கடினநீர் கண்ணறை வேதியியல் கண்ணாடி கண்ணாடிக் கம்பளம் கண்ணாடித்தாள் கதிரியக்கக் கொள்ளக கதிரியக்கத் தனிமம் கதிரியல் ஓரிமம் கதிரியல் வேதியியல் கந்தக அமிலம் கந்தக ஏற்றம் கந்தகக் காடி கந்தகப் பயன்கள் கந்தகம் கந்தகமாக்கல் கந்தக மூவாக்சைடு &f . கரி இரு சல்பைடு கரி ஈராக்சைடு கரி உலோகச் சேர்மம் கரி ஒராக்சைடு கரி நாற்குளோரைடு கரிம உப்பு மூலி கரிமக் குளோரின் கரிமப் படுவினை கரிம வேதியியல்

150

101

101

101

26

116

27

27

57

57

39

114

83

25

$4

78

59

59

60

11

102

102

139

145

10

11

10

36

36

106

106

106

106

106

95

96

96

58

96

96

53

58

48

கரியாக்கம் செய்தல் கருவன் எண்

கருவன்கள் கருவி வயமாக்கல்

கரைசல்

கரைசல் வகை கரைப்பு நீக்கல்

கரைதிறன்

கரைப்பான் கரைப்பான் பகுப்பு கரைப்பான் விரும்பும் கூழ்மம் கரைப்பான் வெறுக்கும் கூழ்மம்

கரைவை

கரைவை நாட்டம்

கல்கரி

&66 Gu

கழிவுறச் செய்தல்

களிமண் களிமண் கனிமத் தொகுதிகள் களிமண் கனிமங்கள் கற்பூரத்தைலம் கறுக்கா எஃகு கன்னிசாரோ வினை

கனநீர்

கனிமக்காடி

கனிம எண்ணெய்

கனிமம் கனிமவயமாதல் கனிம வேதியியல் காக்கைப்பொன்

காடி

காடி எண் காடிப் பகுப்பு காடிமானி

காடிமை

காடியளவை

காடி வகை காண்டியின் பாய்மம் கார்டைட்

கார்பரில் கார்பாக்சைல் நீக்கம் கார்பாலிகக்காடி கார உப்பு

95

24

24

61

61

32

62

61

62

61

61

62

62

95

60

31

106

107

106

141

92

48

60

53

118

94

118

10

94.95

53.54

54

53

53

53

54

53

76

125

96

36

14.4

53