பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/153

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

கார உலோகங்கள் காரப்புவி உலோகங்கள் காரமண்

காரம்

காரமானி

காரமை

கார வகை

காரீயம் கால்சியம் அய்டிராக்சைடு கால்சியம் ஆக்சைடு கால்சியம் கார்பைடு கால்சியம் சயனமைடு காலமைன் காற்றுக்குழாய் கிச்சிலிக் காரணி கிப்பின் கருவி கிரகாம் விதி கிராம் அயனி கிராம் மூலக்கூறு எடை கிரால் முறை கிரிசால்

கிரிப்டான் கிரியோசோட் கிரிஸ் வினையாக்கி கிளிசரின் கிளாப்ராத்து கிளாபர் உப்பு கிளைசரின்

கீல்காரை குயின்கைடிரோன் குயினைன் குயினோன் குயுமினி முறை குயூரி தம்பதிகள் குர்ட் ஆல்டர் குரோமிகக்காடி குரோமியம் குளுடாமிகக்காடி குளோரபாம் குளோரியமானி குளோரின் குளோரின் இரு ஆக்சைடு குளோரின் நீக்கிகள்

65

65

65

55

30

55

55

70

74

74

73

74

75

29

135

28

52

19

19

38

126

98

126

46

140

89

28

140

123

$33

134

134

$8

145

133

101

101

76

132

132

145

101

42

151

குளோரின் பயன்கள் குளோரினாக்கல் குளோரோமைசிட்டின் குளோரைட் குறால் உப்பு குறிக்கோள் கரைசல் குறிக்கோள் படிகம் குறிப்பி குறியிட்ட சேர்மம் குறியிடல்

குறுக்கம் குறுக்கவினை குறைபாடு குறைபாடு வகை கூட்டுவினை கூடுகை வேதியியல் கூப்பர் நிக்கல் கூரைவிழுதுகள் கூழ்மத்தின் பயன்கள் கூழ்மம் கேசியஸ் ஊதா கேசோகால் கேட்மியம் கேடோலியம் கேஃபின் கேரியஸ் முறை கேலக்டோஸ் கேலிகக்காடி கேலியம் கேலூசக்விதி கேரட் கொதிநிலை மாறாக் கரைசல் கொதிநிலைமானி கொபால்ட் கொலாஸ்டிரால் கொழுப்பின் வகைகள் கொழுப்புக் காடிகள் கொழுப்புகள் கொழுமண்

கோவர் சதுப்புநிலம் சதுப்புநிலவளி சமன்பாடு

101

101

132

10?

70

64

64

20

20

21

35

35

15

48

145

101

111

26

26

112

131

74

86

139

46

120

142

85

52

96

62

29

75

139

ከ17

117

117

108

92

114

115

13