பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/155

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

செந்தழல்மானி செப்டம்பர் 16 செயற்கை உலோகங்கள் செயற்கைப் பொன் செயற்கை ரப்பர் செரியம்

செல்லுலாய்டு செல்லுலோஸ் செலீனியம் செலீனிய வேற்றுருக்கள் செனான்

சேக்கரைன் சேஃப்ரோல் சேர்க்கை இழைகள் சேர்க்கை வளி சேர்மம் சேர்மம், இடையீட்டுச் சேர்மம் இருபடிச் சேர்மம் நிறைவுறு சேர்மம் நுண்படலச் சேர்மம் பலபடிச் சேர்மம் முப்படிச் சேர்மம் முனைபடாச் சேர்மவகை சைக்ளோபுரோப்பேன் சைலீன்

சைலிடைன்

சைன்

சோடா

சோடாசாம்பல் சோடாநீர்

சோடாளமடு சோடாலைம் பயன்கள் சோடியப் பயன்கள் சோடியம் அய்டிராக்சைடு சோடியம் அய்ப்போகுளோரைட் சோடியம் அலுமினியம் சோடியம் அலுமினேட் சோடியம் ஆக்சைடு சோடியம் இரு கார்பனேட் சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைடு

17

102

145

103

126

68

139

139

66

66

100

120

141

11t

140

57

58

58

58

59

59

58

58

57

132

123

123

14

76

76

79

80

80

79

80

80

79

8 0

83

8 4

84

80

80

153

சோடியம் குளோரேட் சோடியம் சயனைடு சோடியம் சல்பேட் ச்ோடியம் சல்பைட் சோடியம் சல்பைடு. சோடியம் தயோசல்பேட் சோடியம் பர்பொரேட் சோடியம் பெராக்சைடு சோடியம் பெனிசோயேட் சோடியம் பைரோபொரேட் டங்ஸ்டன்

டங்ஸ்டன் கார்டைடு டச்சுநீர்மம்

டச்சுபொன்

டயஸ்டேஸ் டயஸ்டேஸ் வேலை டல் முறை டவுன் முறை

டாப்சன்' டால்டன் அணுக் கொள்கை டியுமாஸ் முறை டியுராலுமின் டியுலாங் - பெட்டிட் டியுலாங் பெட்டிட் விதி டியூட்ரியம்

டிர்க்காஸ்டர்

டிரிப்டேன் டிஸ்புரோசியம்

உடடி

டெக்டினியம்

டெர்பியம்

டெக்ஸ்ரோஸ் டெல்லூரியம்

டேவி

டைட்டேனியம் டைட்டேனியம் ஈராக்சைடு டையாசோவாக்குதல் டைனமைட் டோலன் வினையாக்கி டோலுடைன்

தகடாக்கல்

தரம்பார்த்தல் தற்கால வேதியியல் தந்தை

84

80

81

81

81

76

80

80

83

81

85

85

115

94

135

435

38

38

102

52

38

92

49

59

145

128

86

134

77

78

119

78

145

84

85

48

124

46

142

75

19

12