பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/159

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

157

புகையாவி புகையூட்டி புகைவளி புடக்குகை புடமிடல் புத்தெஃகு புரோமைடுதாள் புவிவேதியியல் புளிங்காடி புளுட்டோனியம் புளோரின் ஃபுளோரோசின் புறப்பெருக்கம் புன்சன் எரிப்பான் பூச்சுச் சுண்ணாம்பு பூசுஎண்ணெய் பூசுஎண்ணெய் வகை பூஞ்சு பூட்டாடைன் பூட்டானல் பூட்டேன் பூட்டைல் ரப்பர் பூட்டோடேன் பூத்தல்

பூரட் பெக்டிகக்காடி பெக்டின் பெசிமர் முறை பெட்ரி கிண்ணம் பெட்ரோல் பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியம் ஈதர் பெட்ரோலேட்டம் பெம்டோ வேதியியல் பெயர் பொதுப் பெயர். வேதி பெர்கின் பெர்மியம் பெர்முடிட் பெரசச் சல்பேட் பெராக்சைடு பெரிக்ஆக்சைடு பெரிக்சல்பேட்

110

90

109

27

31

113

67

121

86

98

142

25

28

73

124

124

55

127

127

127

127

127

140

பெரிடன் பெரும்பேற்று உலோகங்கள் பெல்லிங்கரைசல் பென்சாயின்

பென்சால்

பென்சால்டிகைடு பென்சால்போதியான் பென்சீன் பெனிடிக்ட்கரைசல் பேக்லைட்

பேயர் வினையாக்கி பேரியம் உணவு பேரியம் கார்பைடு பைடட் குழாய் பையூரெட் ஆய்வு பைரிடாக்சின்

பைரிடின்

பைரிமிடின்

பைரைட்

பைரோகலால்

பைளின் பொட்டாசியப் பயன்கள் பொட்டாசியம் அயோடைடு பொட்டாசியம் இரு குரோமேட் பொட்டாசியம் குளோரைட் பொட்டாசியம் சயனைடு பொட்டாசியம் சோடியம் நைட்ரேட் பொட்டாசியம் தயோசயனேட் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் பொட்டாசியம் புரோமைடு பொட்டாஷ் பொட்டாஷ் காக்கைப் பொன் பொதுஉப்பு

பொரான் பொரான் நைட்ரைடு பொரான் நைட்ரேட் போபால் துன்பநிகழ்ச்சி போர்

போர்டோகலவை போர்னியால் சாராயம் போரிகக்காடி போல்ட்ஸ்மன் மாறிலி மக்னானின்

119

65

133

133

133

133

133

45

126

46

68

68

28

48

121

120

121

82

143

118

69

69

69

69

69

70

70

69

69

70

70

446

107

107

70

130

52

68

129

95

49

9.4