பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/161

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

159

ரேடான்

ரேடியம் ரேயானின் பயன்கள் ரோசல்உப்பு ரோஸ்உலோகம் ரெளலட் விதி லாரன்சியம் லிண்டுமுறை லிண்டேன்

லித்தியம் லித்தியம் அய்டிரஜன் லித்தியம் குளோரைடு லித்தியம் புளோரைடு லிபிக் குளிர்விப்பி லிபோவிட்ஸ் உலோகக்கலவை லிம்லோன்

லினன்

லினானூலின்

லூசிஜன்

லூயிஸ் உப்பு லூயிஸ் கருத்து லூயிஸ் காடி

லூயிசைட் லெயிடன் உருளை லேந்தனம் லேனோலின் லைசர்ஜிக் காடி லைசால் லோரி-பிரான்ஸ்டெட்டு விதி வடிகட்டல்

வடிகட்டி வடித்த வடி நீர் வடித்துப்பகுத்தல் வடித்துப்பகுத்தல், வகை வடிபொருள் வடிவமைப்பு வண்டல்படிதல் வண்டல்படிதல், பயன் வண்ணக்குழைவுகள் வண்ணக்குழைவு பொருள்கள் வண்ணக்குழைவுப் பயன்கள் வர்ஸ் வினை வளிஉருளி

வளிஏற்பி

97

78.87

144

76

84

50

71

38

133

74

74

74

74

28

93

138

139

139

428

51

51

51

70,112

28

66

116

143

143

51

31

29

34

30

30

31

15

31

31

137

137

137

14.6

108

108

வளிஒளி வளிச்சேமிப்புமானி வளித்துப்பரவு வளிநீர்மம் வளிமாளி வளியடுப்பு வளியோட்டம்

வளையச்சேர்மம் வறுத்தல் வன்கண்ணாடி வன்காந்தமாக்கல் வன்மையாக்கல் வனைபொருள்கள் வாண்ட் ஆஃப் வாய்பாடு வாய்பாடு. அமைப்பு வாய்பாடு மூலக்கூறு வாய்பாடு, மின்னணுப்புள்ளி

QUITE Qు வார்ப்பியத்திறன் வார்ப்பிரும்பு வானவெளி வேதியியல் விக்டர்மேயர் முறை விட்டா கண்ணாடி வில்லியம்சன் தொகுப்புமுறை விலங்கு கரி விளைபொருள் வினை வினைப்படுத்தி வினைபொருள்கள் வினைமிகுபுலம் வினையாக்கிகள் வினையூக்கம் வினையூக்கி வினையூக்கி, வகை வினைல் ஈதர் வினை வளி வினைவீதம் வீதமாறிலி வீழ்படிதல் வீழ்படிவு

வெடிகாடி வெடிகுழல் உலோகம் வெடித்தல்

108

131

108

108

109

29

25

114

33

103

141