பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/17

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
15

ஒரு துகளை மற்றொரு துகள் கவரல் எ-டு. நேர் அயனி மின்னணுவைக் கவர்ந்து அல்லணுவை உண்டாக்குதல்.
20.வடிவமைப்பு (சிஸ்) என்றால் என்ன?
இதில் ஒத்த தொகுதிகளில் ஒன்று மற்றொன்றுக்கருகில் இருக்கும்.
21. உருவமைவு என்றால் என்ன?
1. ஒர் அணுவின் கருவைச் சுற்றி மின்னணுக்கள் அமைந்திருக்கும் முறை. உருவ அமைவுகளில் பல குறியீடுகளால் குறிக்கப் பெறுபவை.
2. ஒரு மூலக்கூறில் அணுக்கள் அணுத்தொகுதிகள் அமைந்திருப்பதையும் இச்சொல் குறிக்கும்.
22. அமைப்பாக்கம் என்றால் என்ன? ஒற்றைப் பிணைப்புகளைச் சுற்றி ஒரு மூலக்கூறின் அணுக்கள் அல்லது அணுத்தொகுதிகள் இயல்பாகச் சுழல்வதால் ஏற்படும் அம்மூலக்கூறின் குறிப்பிட்ட வடிவமே அமைப்பாக்கம் ஆகும். எ-டு பூட்டேனில் இந்த அமைவு காணப்படுகிறது.
23. அமைப்பாக்கி என்றால் என்ன?
அமைப்பாக்கத்தை உண்டாக்கும் வேதிப்பொருள். எ-டு. பூட்டேன்.
24. சுழித்திறன் என்றால் என்ன? இடப்பக்க வடிவமாகவும் வலப்பக்க வடிவமாகவும் இருக்கும் பண்பு. இவை ஒவ்வொன்றும் ஒன்றுக்கு மற்றொன்று ஆடி பிம்பங்கள் போல் தொடர்புடையவை. வேதியியலில் இச்சொல் ஒளி ஒரகச் சீரிகள் (ஆப்டிகள் ஐசோமர்ஸ்) இருப்பதைக் குறிக்கும்.
25. சுழிவரிசை என்பதென்ன?
இது ஒரு வேதிவினை. இதில் வினை வீதம் வினைபடு பொருளின் செறிவைப் பொறுத்ததன்று.
26. சுழிநிலை ஆற்றல் என்றால் என்ன?
ஒரு பொருளின் மூலக்கூறுகள் அல்லது அணுக்கள் 4°K இல் பெற்றிருக்கும் ஆற்றல்.
27. குறைபாடு என்றால் என்ன?