பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/46

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

4444. இரட்டை உப்பு என்றால் என்ன?

இரு உப்புகளின் கூட்டுப் பொருள். இக்கரைசலைப் படிகமாக்கக் கிடைக்கும் உப்பு படிகாரம். இப்படிகாரம் பொட்டாசியம் சல்பேட்டும் அலுமியச் சல்பேட்டும் சேர்ந்தது.

45. முப்பிணைப்பு என்றால் என்ன?

மூவினை மின்னணுக்கள் பங்கு கொள்ளும் இரு அணுக்களிடையே உண்டாகும் உடன் பிணைப்பு.

46. முந்நிலை என்றால் என்ன?

வளி, நீர்மம், திண்மம் ஆகிய முந்நிலைப் பொருள்களும் சமநிலையில் இருக்கும் ஒரே நிலை.

47. பல் மையப் பிணைப்பு என்றால் என்ன?

இரண்டிற்கு மேற்பட்ட அணுக்களின் சுற்றுவழிகள் ஒன்றின் மீது மற்றொன்று படுவதால் உண்டாகும் இரு மின்னணுப் பிணைப்பு.

48. பன்மப் பிணைப்பு என்றால் என்ன?

பல்நிலைப் பிணைப்பு. ஓரிணை மின்னணுக்களுக்கு மேலுள்ள இரு அணுக்கருக்களுக்கிடையே ஏற்படும் பிணைப்பு. எ-டு. இரு பிணைப்பு, முப்பிணைப்பு.

49. வேதிப் பிணைப்புகள் எத்தனை வகைப்படும்?

1. அயனிப் பிணைப்பு -இதில் இணைதிறன் மின்னணுக்கள் நீங்கும் அல்லது உண்டாகும் எதிர் மின்னேற்றமுள்ள அணுக்கள் கூலும் விசைகளால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

2. சகப் பிணைப்பு - இதில் இணைதிறன் மின்னணுக்கள் இரு அணுக்கருக்களோடு இணைந்திருக்கும். இதனால் உண்டாகும் பிணைப்பு முனைப் பிணைப்பு என்றுங்கூறப்படும். ஏனெனில், அணுக்கள் வேறுபட்ட மின் எதிர்மை இருக்கும்.

3. உலோகப் பிணைப்பு - இதில் இணைதிறன் மின்னணுக்கள் பல அணுக்கருக்களோடு சேர்கின்றன. இதனால் மின்கடத்தல் உண்டாகும்.

50. இணை(சக)ப் பிணைப்பு என்றால் என்ன?

இதில் இணையும் இரு அணுக்களுக்கிடையே ஒரு