பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/67

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

656. கார உலோகங்கள் என்பவை யாவை?

தனிம வரிசை அட்டவணையிலுள்ள முதல்தொகுதித் தனிமங்கள் - இலித்தியம், சோடியம்.

7. காரமண் என்றால் என்ன?

காரப்புவி உலோக ஆக்சைடு, காரமண் உலோகம்.

8. காரப்புவி உலோகங்கள் என்றால் என்ன?

தனிம வரிசை அட்டவணையில் இரண்டாந் தொகுதித் தனிமங்கள் - கால்சியம், பேரியம்.

9. அருமண்கள் என்றால் என்ன?

அரும்புவித்தனிம ஆக்சைடு, M2O3,

10. அரும்புவித் தனிமங்கள் யாவை?

ஒத்த வேதிப்பண்புகளைக் கொண்ட உலோகத் தனிமத் தொகுதிகள். எ-டு லாந்தனைடு தனிமங்கள், ஸ்கேண்டியம், யெட்ரியம்.

11. நாணய உலோகங்கள் என்பவை யாவை?

செம்பு, வெள்ளி, பொன் ஆகியவை.

12. பெரும்பேற்று உலோகங்கள் யாவை?

பொன், பிளாட்டினம், வெள்ளி ஆகியவை.

13. இவற்றின் பண்புகள் யாவை?

1. அரிமானத்திற்கு உட்படா. 2. காற்றில் பளபளப்பு குறையாது. 3. நீரிலும் காடிகளிலும் கரையாது.

13. அடி உலோகங்கள் யாவை?

மட்ட உலோகங்கள். இரும்பு, காரீயம் முதலியவை.

14. உலோக அரிமானம் என்றால் என்ன?

உலோகம் அல்லது உலோகக்கலவை சுற்றுப்புறத்துடன் வேதிவினை புரிந்து அழிதல். உலோக மேற்பரப்பில் நிகழ்வது.

15. இதைத் துண்டுங் காரணிகள் யாவை?

1. வெப்பநிலை 2. புறப்பரப்பின் தன்மை. 3. காற்றோட்ட வேறுபாடு. 4. நீர் மற்றும் அமிலம். 5. இரும்பில் துத்தநாகமும் செம்பும் இருத்தல்.

16. இதன் வகைகள் யாவை?

1. வேதிவினை அரிமானம், 2. மின்வேதி வினை

வே. 5.