பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/79

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

77


 128. அமெரிக்க வயிரம் என்றால் என்ன?

சிர்கோனியம் ஆக்சைடு, செயற்கைக் கல்.

129. சவர்க்காரம் செய்யும் முறைகள் யாவை?

1. கொதித்தல் முறை. 2. குளிர்முறை.

130. மென்சவர்க்காரம் என்றால் என்ன?

மூவகைக் காடிகளின் பொட்டாசிய உப்புக் கலவை. அக்காடிகளாவன: ஸ்டீரிகக்காடி, பால்மாடிகக் காடி, ஒலிகக்காடி.

131. சவர்க்காரமாதல் என்றால் என்ன?

இது ஒரு வேதிவினை. இதில் எஸ்தர் நீராற்பகுக்கப்பட்டு அய்டிராக்சைடாக மாறுகிறது.

132. பற்றாசு என்றால் என்ன?

உலோகப் பரப்புகளை இணைக்கப் பயன்படும் உலோகக் கலவை.

133. இதன் வகைகள் யாவை?

மென்பற்றாக, கடினப்பற்றாசு, பற்றவைப்புப் பற்றாசு.

134. பற்றாசுக் கோல் என்றால் என்ன?

பற்ற வைக்கும் கருவி.

135. மாங்கனீசின் பயன் யாது?

சாம்பல்நிற வெண்ணிற உலோகம். உலோகக் கலவை செய்ய.

136. மாங்கனீஸ் இரு ஆக்சைடின் பயன்கள் யாவை?

நீரில் கரையாக் கறுப்புத்துள். வினையூக்கி, மின்கலத்தில் துருவத்துவம்நீக்கி, சுண்ணாம்புத் தொழிலில் நிறம் நீக்கி.

137. ரூபிடியத்தின் பயன்கள் யாவை?

காரக் குடும்ப அரிய உலோகத்தனிமம். ஒளிமின்கலங்களிலும் வெற்றிடக் குழாய்களிலும் பயன்படுவது.

138. ருத்தினியத்தின் பயன் யாது?

பிளாட்டினத் தொகுதியைச் சேர்ந்த உலோகம். மின் தொடர்புகளிலும் அணிகலன்களிலும் பயன்படுவது. வளிகளை உறிஞ்சும் வீறுள்ள வினையூக்கி.

139. டெக்டினிடியம் என்பதின் பண்புகள் யாவை?