பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/88

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

86


222. பொலோனியத்தின் சிறப்பென்ன?

யுரேனியத் தாதுக்களில் சிறிதளவுள்ள கதிரியக்கத்தனிமம். இதற்கு 30க்கு மேற்பட்ட ஒரிமங்கள் உண்டு. எல்லாம் ஆல்பா துகள்களை உமிழ்பவை. செயற்கை நிலாக்களில் மின் வெப்ப ஆற்றல் ஊற்றாக பொ210 பயன்படுகிறது.

223. புளுட்டோனியத்தின் சிறப்பென்ன?

அதிக நச்சுள்ள கதிரியக்கத் தனிமம். யுரேனிய தாதுக்களில் சிறிதளவுள்ளது.

224. இது எவ்வாறு பெறப்படுகிறது? பயன் யாது?

இயற்கை யுரேனியத்தை அல்லணுவினால் குண்டாகக்கொண்டு பிளக்க பு-239 கிடைக்கும். இது எளிதில் பிளவுபடுவதால் அணுக்கரு எரிபொருள்; அணுக்கரு வெடிபொருள்.

225. டிஸ்புரோசியம் என்பது யாது?

அரிய புவித்தனிமங்களில் ஒன்று. அணு உலையில் உறிஞ்சியாகப் பயன்படுவது.

226. கேடோலியம் என்பது என்ன?

வெண்ணிற உலோகம். கம்பியும் தகடுமாக்கலாம். உலோகக் கலவைகள் செய்யவும் மின்னணுத் தொழிலிலும் பயன்படுவது.

227. அண்டிமனி என்றால் என்ன?

நொறுங்கக் கூடிய வெள்ளிநிற உலோகம். அரிதில்கடத்தி. அச்சுஉலோகம் செய்யப் பயன்படுவது

228. அண்டமணி ஐங்குளோரைடு என்றால் என்ன?

நிறமற்ற நீர்மம். வலுவான குளோரின் ஏற்றும் பொருள்.

229. அண்டிமனி சல்பேட் என்றால் என்ன?

கரையா வெண்ணிறப் படிகம். வெடிமருந்தில் பயன்படுவது.

230. அண்டிமனி ஐஞ்சல்பைடு என்றால் என்ன?

நீரில் கரையா மஞ்சள் நிறத்துாள். ரப்பரை வன்கந்தகமாக்கப் பயன்படுவது.

231. அண்டிமனி முக்குளோரைடு என்றால் என்ன?