பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-வேதியியல்.pdf/91

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

89


பூசுவதில் பயன்படுவது.

251. நிக்கல் கார்பனேட்டு என்றால் என்ன?

பசுமையான படிகம். மின்முலாம் பூசவும் பீங்கான் தொழிலிலும் பயன்படுவது.

252. நிக்கல் சல்பேட்டு என்றால் என்ன?

பசும்படிகம். பீங்கான் தொழிலிலும் மெருகேற்றவும் பயன்படுவது.

253. நிக்கல் முலாம் பூசுதல் என்றால் என்ன?

மின்னாற்பகுப்பு முறையில் ஒர் உலோகத்தின் மீது நிக்கல் உலோகத்தைப் படியச் செய்தல்.

254. நிக்கல் வெள்ளி என்றால் என்ன?

ஜெர்மன் வெள்ளி. வெள்ளி, செம்பு, நிக்கல், துத்தநாகம் ஆகியவை சேர்ந்த கலவை. வெள்ளி முலாம் பூசுதலிலும் குரோமிய முலாம் பூசுதலிலும் பயன்படுவது.

255. தோரியத்தின் சிறப்பென்ன?

மென்மையான கதிரியக்கத் தனிமம். காற்றில் படக் கறுக்கும்.

256. வெள்ளியத்தின் சிறப்பென்ன?

எளிதில் உருகக் கூடியது. புறவேற்றுமை கொண்டது.

257. இதன் இரு புறவேற்றுருக்கள் யாவை?

வெண்ணிய வெள்ளியம், சாம்பல் நிற வெள்ளியம்.

258. இதன் பயன்கள் யாவை?

வீட்டுப் பாண்டங்கள் செய்யவும் தகடுகள் செய்யவும் பயன்படுதல்.

259. யுரேனியத்தைக் கண்டறிந்தவர் யார்? எப்பொழுது?

1789இல் கிளாப்ராத்து என்பார் கண்டறிந்தார்.

260. இதன் கதிரியக்கம் பண்பைக் கண்டறிந்தவர் யார்?

முதன்முதலில் பெக்கரல் 1895இல் கண்டறிந்தார்.

261. இதன் சிறப்பென்ன?

கதிரியக்கத்தனிமம் யுரேனிய ஆக்சைடாகக் கிடைக்கிறது. அனுப்பிளவில் அளப்பரிய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவது. குறைந்த அளவே உலகில் உள்ளது.

262. பிளாட்டினத்தின் சிறப்பென்ன?