பக்கம்:அறிவுநூல் திரட்டு-1.pdf/36

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


28 அறிவால் திரட்டு

மக்சன் இவ்விதம் கூறக்கேட்ட நளன் துக்கமேலிட்டு ஒன்றும் தோன்மு.மல் சித்திரம்போல் நின்மூன். அப்பல் அவன் சமயச் தியை நோக்கி,

காதல் இருவரையும் கொண்டு கடுஞ்சுரம் போக்(கு) எதம் உடைத்திவரைக் கொண்டு-ேமாதாய்! வீமன் திருநகர்க்கே மீன்' என்ருன், விண்ணவர்முன் தாமம் புனேவாளேத் தான்். 16 அதுகேட்டு களனைப்பிரிய மனமில்லாத சமயத்தி,

'குற்றமில் காட்சிக் குதலைவாய் மைந்தரையும் பெற்றுக் கொளலாம்; பெறலாமோ?-கொற்றவனே! கோக்கா தலனேக் குலமகளுக்' கென்றுாைத்தாள், கோக்கால் மழைபொழியா சொக்து. 17

அதற்கு நளன் கூறுதல்:

கைதவம்தான்் நீக்கிக் கருத்திற் காையகற்றிச் செய்தவம்தான்் எத்தனையும் செய்தாலும்-மைதீர் மகப்பெரு மானிடர்கள் வானவர்தம் ஊர்க்குப் புகப்பெருர் மாதராய் போன்து.' i8 பொன்னுடைய ரேனும் புகழுடைய ரேனுமற்(று) என்னுடைய ரேனும் உடையசோ?--இன்னடி சில் புக்களையும் தாமாைக்கைப் ஆாம் செய்யவாய் மக்களை இங் கில்லாத வர்.' }9 சொன்ன கலையின் துறையனைத்தும் தோய்ந்தாலும், என்ன பயனுடைத்தாம்? இன்முக த்து-முன்னம் குறுகுதலைக் கிண்கிணிக்கால் கோமக்கள் பால்வாய்ச்

சிறுகுதலை கேளச் செவி,” 20