பக்கம்:அற்புதத் திருவந்தாதி.pdf/26

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


窃 அவ்விறைவனுக்கே யான் ஆளாயினேன். (ஆதலால்) வானே தவமுடையேன் ஆயினேன். (அப்பெருமானே இடைவிடாது எண்ணிப் போற்றுதலால்) எனது நெஞ்சமே நல்ல .ெ ந ஞ் ச மாயி ற் று. (அவனது திருவருள் வழி நிற்றலால்) யானே பிற வி த் தொடர்ச்சியை யறுத்தற்கு எண்ணும் மனவுறுதி யுடையேணுயினேன். எ.று. ஆயினேன் ஆள்வாதுக் கன் றே பெறற்கரியன் ஆயினேன் அஃதன்றே யாமாறு-துரிய புனற்கங்கை யேற்ருனுேம் பொன் வரையே போல்வான் அற்ைகங்கை யேற்ருன் அருள். (8) இள்ை : தூய நீராகிய கங்கையைச் சடையில் ஏற்றியருளியவனும் தீயிலே அழகிய கைத்தலத் தில் ஏந்தியவனும் ஆகிய இறைவனது திருவருளால் (எல்லாவுயிர்களேயும்) ஆள்வ னுகிய அவ்விறைவ துக்கு ஆளாயினேன். (அவனுக்கு அடிமை பூண்ட) அப்பொழுதே பெறுதற்கரிய பெறுகாளுகிய அவைேடு வேறன்றி ஒன்றுபட்டு அவனது திருத்தொண்டில் வழுவாது நிற்யேகுயினேன். உயிர்கள் உய்திபெறும்

  •  :్క

நன்னெறியாவது அதுவல்லவா ? அ ைலேக் கையிலேந்தியவருகிய அ வ ன து அருளால் ஆள் ஆயினேன் என முடிக்க. மேலே த் திருப்பாடலில் ஆளாயினேன்’ என முடித்து, அதன் இறுதியிலுள்ள ஆயினேன் எ ன் ற சொல்லேயே இப்பாடலுக்கு முதலாகக் .ெ க ன் ட ைம ய ர ல் ஆயினேன் என்பதற்கு ஆளாயினேன் எனப் பொருள்